Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

II GSK 994/08 - Postanowienie NSA z 2009-06-04

przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, strony postępowania w odrębnych pismach procesowych wniosły o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na zgodny wniosek stron...
)., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zawieszenie postępowania przed sądem administracyjnym II instancji regulują zarówno przepisy określające podstawy...

I SA 380/02 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-28

przypadku, gdy ustanie przyczyna, która uzasadniała jego zawieszenie, z wyjątkiem sytuacji, gdy podjęcie postępowania wymaga inicjatywy stron., W sytuacji, gdy postępowanie...
1964 r. Nr [...]. Tym samym nie ustała przyczyna zawieszenia postępowania, wobec czego niemożliwe jest uwzględnienie wniosku i podjęcie zawieszonego postępowania...

II SA 2107/00 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-04

do usunięcia nieprawidłowości., W dniu 22 lutego 2001 r. Sąd - na zgodny wniosek stron - wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania., Zgodnie z art. 130 § 1 zd. 1...
, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu., W związku z tym, że wniosek o podjęcie postępowania...

I SA 2060/01 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-10

trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny., W rozpoznawanej sprawie postanowienie o zawieszeniu postępowania wydane zostało w dniu 8...
r., sygn. akt I SA 2060/01 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie sądowe, wskazując że spadkobiercy zmarłej nie są znani i nie jest możliwe...

I SA/Wa 163/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-11

się właściwy z dniem 1 stycznia 2004 r. do rozpatrzenia tej sprawy, postanowieniem z dnia 23 marca 2004 r. sygn. akt I SA 1440/02 zawiesił postępowanie sądowe do czasu...
decyzją podziałową, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 4 lutego 2008 r. sygn. akt I SA 1440/02 podjął zawieszone postępowanie sądowe...

I SA 517/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-05

. Nr [...] zawiesiło wszczęte postępowanie. Wnioskiem z dnia 16 listopada 2000 r. P. K. zwrócił się o podjęcie zawieszonego postępowania i ograniczenie rozpoznania sprawy do [...]% udziałów...
. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. odmówiło podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego lecz po ponownym rozpoznaniu sprawy postanowieniem z dnia [...] lutego 2001...

I SA 1354/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-28

notarialnego. Wobec powyższego T. S. wniosła o zawieszenie postępowania do czasu zawarcia aktu notarialnego użytkowania wieczystego tej nieruchomości., Samorządowe Kolegium...
w [...] z dnia [...] maja 2002 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1. uchyla zaskarżoną decyzję...

VI SA/Wa 116/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-25

, bowiem zmiana przepisów nie jest zagadnieniem wstępnym uzasadniającym zawieszenie postępowania., Wojewódzki Sad Administracyjny zważył co następuje;, Z dniem 1 stycznia 2004...
zebranego w postępowaniu karnym, ponieważ skazanie, w ocenie skarżącej, nie dowodzi jeszcze naruszenia przez nią przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Jednocześnie...

VI SA/Wa 1123/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

dyspozycyjności postępowania administracyjnego, przykładowo wnioskowania o zawieszenie, bądź też umorzenie postępowania (J. Borkowski w: B. Adamiak, J. Borkowski, 'Kodeks...
Przepis art. 24 par. 1 pkt 4 kpa w zw. z art. 27 par. 1 zdanie 1 kpa ma zastosowanie do przedstawiciela stowarzyszenia, które uczestniczy w postępowaniu administracyjnym...

VI SA/Wa 837/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-26

wniosła o rozpoznanie sporawy, z uwagi na jej znaczenie dla niej., Mając na uwadze wskazane czynności prawne, postępowanie sądowoadministracyjne zostało zawieszone...
nie znającego języka polskiego postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne VI SA/WA 837/08, Uzasadnienie, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych decyzją...
1   Następne >   2