Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

VI SA/Wa 3149/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-26

.' z siedzibą w [...] (dalej: 'P', 'skarżąca') z dnia [...] sierpnia 2015 r. dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w P...
. P. złożyła wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Kasie do czasu wydania indywidualnej interpretacji przepisów ustawy...

VI SA/Wa 3178/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-26

' z siedzibą w T. (dalej: 'P', 'skarżąca') z dnia [...] sierpnia 2015 r. dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w P. do czasu...
o zawieszenie postępowania w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Kasie do czasu prawomocnego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II GSK 524/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-27

Gospodarczej wniosku P S o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej P S od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2020 r., sygn...
obowiązków informacyjnych postanawia: oddalić wniosek o zawieszenie postępowania Wyrokiem z dnia 28 września 2020 r., sygn. akt VI SA/Wa 695/20, Wojewódzki Sąd...

VI SA/Wa 2005/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-11

w dniu [...] lutego 2020 r. pełnomocnik M. P. i P. C. - r. pr. A. S. wniósł o zawieszenie postępowania z uwagi na toczące się przed tutejszym Sądem postępowanie w sprawie...
skarżącego D. K. - adw. M. G.oraz pełnomocnik organu - r. pr. R. O. poparli wniosek o zawieszenie postępowania., W myśl art. 126 p.p.s.a. sąd może zawiesić postępowanie...

VI SA/Wa 1992/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-10

[...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy papierowej oddala skargę Przedmiotem...
zakończonej postanowieniem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] kwietnia 2019r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia...

VI SA/Wa 1046/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-29

Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zatwierdzenia aneksu do prospektu emisyjnego 1...
. o zawieszeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia aneksu do prospektu emisyjnego. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że - w jego ocenie -w rozpoznawanej sprawie występuje...

II GZ 1306/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

w zakresie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi T. U. S.A. z siedzibą w S. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] grudnia 2015 r...
administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718; dalej p.p.s.a.)., Sąd I instancji uznał, że zachodzi przesłanka zawieszenia postępowania, bowiem ustalenie negatywnej prognozy co do K...

VI SA/Wa 1477/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-23

w [...] na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Komisji...
, zawieszenie postępowania jest bezprzedmiotowe a jakiekolwiek uzasadnienie opierające się na przesłankach merytorycznych całkowicie chybione;, naruszenie art. 97 § 1 pkt 4...

II GSK 813/20 - Wyrok NSA z 2020-11-05

§ 2 k.p.a. w zw. z art. 158 § 2 k.p.a. poprzez błędną wykładnię przesłanek zawieszenia postępowania administracyjnego polegającą na przyjęciu, że wniesienie pozwu...
o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej w sprawie zniesienia dematerializacji jej akcji stanowi samodzielną przesłankę zawieszenia postępowania...

II GSK 1788/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-28

Gospodarczej wniosków A. Sp. z o.o. w R. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej A. Sp...
. oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji; 2. oddalić wniosek o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wyrokiem z 16 marca 2021 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   24