Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Wa 12/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-27

nr [...] Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej z dnia [...] sierpnia 2013 r. o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwolnienia ww. ze służby w Straży...
. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18), zawierał następującą treść: 'Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie...

I OSK 590/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-27

Ogólnoadministracyjnej wniosku Komendanta Głównego Straży Granicznej o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi kasacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej od wyroku...
Straży Granicznej z dnia [...] marca 2019 r., nr [...] w przedmiocie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowego...

II SA/Bk 374/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-01-13

stanowisko wierzyciela w sprawie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę; 2. przyznaje adwokatowi A. O. od Skarbu Państwa (kasa Wojewódzkiego Sądu...
mu - na podstawie art. 56 §1 pkt 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - prawa żądania zawieszenia egzekucji., Komendant Placówki Straży Granicznej w K. postanowieniem...

II SA/Wa 1209/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-07

. nr [...] w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego., W uzasadnieniu powyższego postanowienia Komendant Główny SG wskazał, iż pismem z dnia [...] kwietnia 2015 r...
postępowanie., K.F. złożył od powyższego postanowienia organu I instancji zażalenie, w którym zakwestionował zasadność zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt...

II SA/Wa 941/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-21

lub przed Trybunałem Konstytucyjnym., Przed wydaniem postanowienia o zawieszeniu postępowania, Sąd bada okoliczności, wskazujące na istnienie zależności rozstrzygnięcia sprawy od innego...
ma istotne znaczenie dla rozpoznania niniejszej sprawy, spełniona została przesłanka zawieszenia postępowania w sprawie i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II SA/Wa 942/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-21

lub przed Trybunałem Konstytucyjnym., Przed wydaniem postanowienia o zawieszeniu postępowania, Sąd bada okoliczności, wskazujące na istnienie zależności rozstrzygnięcia sprawy...
przesłanka zawieszenia postępowania w sprawie i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 131 ustawy - Prawo...

II SA/Bk 91/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-12

Sądu w sprawie niniejszej zaistniały przesłanki do zawieszenia postępowania sądowego do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny zagadnienia prawnego...
przed sądami administracyjnymi, orzekł z urzędu o zawieszeniu postępowania sądowego do czasu zakończenia przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawy oznaczonej sygnaturą P 9/08...

I OSK 801/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

ustąpiła przyczyna zawieszenia postępowania sądowego toczącego się w przedmiotowej sprawie., W związku z powyższym Sąd orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 128 § 1...
Ogólnoadministracyjnej z urzędu o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej T.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 marca...

I OSK 772/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych. Tym samym ustąpiła przyczyna zawieszenia postępowania sądowego toczącego się w przedmiotowej sprawie., W związku z powyższym...
Ogólnoadministracyjnej z urzędu o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej R.W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 marca...

II SA/Bk 374/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-20

Granicznej w B. z dnia [...] stycznia 2008r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie w sprawie odmowy zawieszenia postępowania...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie w sprawie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego kary pieniężnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   20