Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Wa 827/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-05

. Z. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w [...] nr [...] z dnia [...] lutego 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania, stwierdził niedopuszczalność...
., Policjant wnioskiem z dnia [...] lutego 2016 r. wystąpił o zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego prowadzonego...

II GZ 278/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

SA/Wa 399/08 w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 13 czerwca 2008 r. odmawiające zawieszenia postępowania...
Administracyjnego w W. z dnia 13 czerwca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 399/08 odmawiające zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi A. W. i A. W.- wspólników...

II GZ 165/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30

w W. odrzucił zażalenie R. G. - 'A.' na rozstrzygnięcie tego Sądu z 18 czerwca 2008 r., którym odmówiono zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi R. G. na decyzję...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, że zażalenie przysługuje na postanowienie o zawieszeniu postępowania i o odmowie...

II GZ 39/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

sierpnia 2008 r., którym odmówiono zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi A. W. i A. W. na decyzję Komendanta Stołecznego Policji z [...] grudnia 2007 r...
o zawieszeniu postępowania i o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania., Ponieważ przedmiotem postanowienia z 29 sierpnia 2008 r. jest odmowa zawieszenia postępowania...

II SA/Bd 1469/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-08

. na postanowienie Komendanta [...] Policji w B. z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę. 1...
. Postanowieniem z [...] r. Komendant Miejski Policji w B., po rozpatrzeniu wniosku M. E. (dalej jako: skarżąca), odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego...

III OSK 541/21 - Wyrok NSA z 2021-12-01

. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego nr [...] przy ul. [...] w [...] przez H.T. i M.T., W uzasadnieniu postanowienia...
. U z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.)., H.T. i M.T. wnioskiem z dnia 20 września 2016 r. wystąpili do Komendanta [...] o zawieszenie w/w postępowania w związku ze złożonymi...

II GZ 150/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-21

zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi H. i U. 'M.' Spółki z o.o. w Z. na decyzję Komendanta Stołecznego Policji z dnia [...] grudnia 2007 r...
2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 358/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odmówił - H. i U. 'M.' Spółce z o.o. z siedzibą w Z. zawieszenia postępowania przed Wojewódzkim...

II SA/Wa 739/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego nr [...] przy ul. [...] w W. przez H. T. i M. T., Zaskarżone postanowienie Komendanta...
nr [...] r. z dnia [...] października 2016 r. Komendant [...] Policji odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego wskazując, że w sprawie nie wystąpiły przesłanki...

I OSK 2771/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

wyroku wynika, że Komendant Stołeczny Policji postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...], odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego wszczętego...
, że z wnioskiem o zawieszenie postępowania wystąpił pełnomocnik H. T. powołując się na okoliczność, iż dotychczas nie został rozpoznany jej wniosek o wykup zajmowanego lokalu...

III SA/Łd 280/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-19

Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. W dniu 5 października 2007r. Komendant Powiatowy w P...
. B. postępowanie administracyjne w sprawie rozwiązania stosunku służbowego w związku z upływem okresu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych postanowieniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100