Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

IV SA/Gl 445/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-04

2014 r. wyraził zgodę na zawieszenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie do art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
stron., Powyższa sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie, a Sąd uznał za celowe zawieszenie postępowania z przyczyn opisanych przez skarżącego., Na marginesie wypada...

II SA/Wr 257/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

Administracyjnego we Wrocławiu wpłynął wniosek strony skarżącej z dnia 27 sierpnia 2008 r. o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
Państwowej Straży Pożarnej we W., w którym organ ten oświadczył, że nie wyklucza możliwości zawieszenia postępowania na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I OZ 314/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym., Podkreślenia wymaga fakt, że zawarte w przepisie art. 125 p.p.s.a. podstawy zawieszenia postępowania sądowego mają charakter...
podstaw fakultatywnych. O zawieszeniu postępowania w tych przypadkach decydują względy celowościowe. Celowość zawieszenia postępowania w sytuacjach uregulowanych...

III SA/Łd 1291/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-02

Mieszkaniowej 'A' w Ł. na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
Straży Pożarnej w Ł. z dnia [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie nakazania Gminie Miastu Ł. 'usunięcia uchybienia w ustalonym terminie, polegającego na likwidacji...

IV SA/Gl 445/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-02

wznowienia postępowania p o s t a n a w i a umorzyć zawieszone postępowanie. W niniejszej sprawie na rozprawie dnia 7 lipca 2014 r. J. R. wniósł o zawieszenie postępowania...
o sygn. akt IV SAB/Gl 53/13., Na wezwanie Sądu organ w piśmie procesowym z dnia 18 lipca 2014 r. wyraził zgodę na zawieszenie postępowania, w związku z powyższym tut. Sąd...

II SA/Wr 239/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-23

uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi. Na rozprawie w dniu 18 września 2008 r. pełnomocnik skarżącej oświadczył, że podtrzymuje swój wniosek o zawieszenie postępowania...
zawarty w piśmie z dnia 27 sierpnia 2008 r. Pełnomocnik strony przeciwnej wniósł o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron. Jednocześnie obaj pełnomocnicy...

II SA/Op 314/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-29

przeciwpożarowej., W związku z tym, pełnomocnicy stron wnieśli o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek. Jednocześnie zobowiązali się poinformować Sąd o wynikach postępowania...
. U. 2012 poz.270 ze zm., dalej P.p.s.a.) Sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron., Podstawa zawieszenia postępowania wymieniona przez przepis art. 126 ustawy...

II SA/Op 559/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-01-24

lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. W przypadku wystąpienia w/w okoliczności Sąd rozważa, czy celowe jest zawieszenie postępowania z uwagi na prejudycjalność innego...
dokonać oceny, czy celowe jest zawieszenie postępowania, czy też można je kontynuować bez szkody dla prawidłowości rozstrzygnięcia skargi na decyzję Opolskiego Komendanta...

IV SA/Gl 622/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-11

., Następnie w dniu 23 lutego 2015 r. skarżący złożył wniosek o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie z uwagi na toczące się postępowanie w przedmiocie wznowienia...
, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia postępowania. Nadto, jeżeli wniosek o podjecie postępowania nie zostanie zgłoszony w ciągu trzech lat od daty...

II SA/Op 551/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-06

w Opolu z dnia 29 września 2017 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu kosztów z tytułu przeniesienia do pełnienia służby w innej...
do Prokuratury Rejonowej w [...], do czasu rozpatrzenia sprawy przez powyższy organ., W motywach postanowienia wskazał, że postępowanie administracyjne podlega zawieszeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   19