Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy X

IV SA/Po 71/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-11-18

) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;, 4) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;, 5) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa...
Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę C. W. o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych decyzją Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w S. Od powyższego...

IV SAB/Wa 1007/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-02

czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). Zauważyć...
w W. na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta...

IV SAB/Wa 1006/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-02

czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). Zauważyć...
w W. na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta...

IV SAB/Wa 1004/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-02

czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). Zauważyć...
w W. na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta...

IV SAB/Wa 1003/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-02

czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). Zauważyć...
w W. na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie wpisu do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta...

IV SA/Gl 1020/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-17

zaskarżył jedną z wydanych w postępowaniu administracyjnym decyzji, jak też nie sprecyzował czy skarga dotyczy bezczynności organu. Tymczasem przepis art. 57§1 ustawy z dnia...
30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) wymaga, aby skarga zawierała m.in. wskazanie zaskarżonej decyzji...