Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SAB/Go 49/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-04

, co stanowiło podstawę do wydania w jego toku postanowień o zawieszeniu postępowania. Stąd również postanowieniem z dnia [...] grudnia 2013 r. postanowił przeprowadzić dowód...
czynności mają istotne znaczenie dla merytorycznego rozpatrzenia sprawy., Ponadto Kierownik wskazał, iż dwukrotnie zawieszał postępowanie w sprawie, a w trakcie zawieszenia...

II SAB/Go 50/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-05

dowodowego prowadzonego w niniejszym postępowaniu, co stanowiło podstawę do wydania w jego toku postanowień o zawieszeniu postępowania. Stąd również postanowieniem...
zawieszał postępowanie w sprawie, a w trakcie zawieszenia postępowania nie można stawiać organowi zarzutu przewlekłości w działaniu., W odpowiedzi na wezwanie Sądu z dnia 2...

II SAB/Go 48/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-04

do wydania w jego toku postanowień o zawieszeniu postępowania. Stąd również postanowieniem z dnia [...] grudnia 2013 r. postanowił przeprowadzić dowód z protokołów zeznań...
mają istotne znaczenie dla merytorycznego rozpatrzenia sprawy., Ponadto Kierownik wskazał, iż dwukrotnie zawieszał postępowanie w sprawie, a w trakcie zawieszenia postępowania...

I SAB/Sz 8/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-07-14

na jej wpis do ewidencji. Z uwagi na powyższe, według Skarżącej, należy przyjąć, że zawieszenie postępowania w niniejszym stanie rzeczy jest czynnością pozorną, mającą na celu...
[...] nr [...] o zawieszeniu postępowania zostało zaskarżone, gdyż wydano je bezpodstawnie, z naruszeniem przepisów 97 §1 pkt 4 K.p.a. przez zawieszenie postępowania...

III SAB/Wr 14/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-28

o przyznanie płatności obszarowych., W dniu [...].skarżąca wywiodła zażalenie na postanowienie organu I instancji o zawieszeniu postępowania w sprawie wraz ze skargą...
do ewidencji, w sytuacji kiedy te postępowania były wcześniej umarzane, a w związku z tym zawieszenie postępowania w sprawie przyznania płatności jest bezzasadne...

II GSK 2446/14 - Wyrok NSA z 2016-04-08

. nr [...] z dnia [...] marca 2014 r. w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej za rok 2013 oraz na przewlekłe prowadzenie...
. postanowienie organu I instancji w przedmiocie zawieszenia postępowania oraz postanowienia nr [...] z dnia [...] maja 2014 r. uznające zażalenie w przedmiocie...

II SAB/Go 11/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-13

z koniecznością uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj. rozstrzygnięcia śledztwa dotyczącego wyłudzenia dopłat unijnych, postępowanie podlega zawieszeniu...
ARiMR K.S. postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego tj. osobie niebędącej stroną postępowania, należy traktować jako naruszenie przepisów prawa krajowego...

II SAB/Go 12/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

, postępowanie podlega zawieszeniu., Postanowieniem z dnia [...] maja 2013 r. Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR stwierdził nieważność ww. postanowienia Kierownika Biura...
o zawieszeniu postępowania administracyjnego tj. osobie nie będącej stroną postępowania, należy traktować jako naruszenie przepisów prawa krajowego., Wobec powyższego Kierownik Biura...

II SAB/Go 106/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-20

, że ze względu na uchylenie postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2013 roku przez Dyrektora ARiMR Oddział Regionalny postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania...
i wyznaczając nowy termin do jej załatwienia. Brak aktywności organu wynikający z zawieszenia postępowania nie ma wpływu na ocenę w zakresie przewlekłości postępowania...

II SAB/Go 10/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-19

przyznania płatności rolnośrodowiskowej. Zatem wydanie przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR M.C. postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego tj. osobie...
. wydania wyroku przez Sąd Okręgowy, postępowanie podlega zawieszeniu., M Spółka jawna, działając przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła zażalenie na powyższe...
1   Następne >   +2   +5   9