Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 594/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-21

. W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę W toku...
dochodzonych od Skarżącego należności. Jednocześnie Skarżący wniósł o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu zakończenia postępowań podatkowych., Postanowieniem z dnia...

I SA/Bk 562/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-30

zawieszenia postępowania wznowieniowego od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2010 r. oddala skargę Postanowieniem z dnia...
Administracji Skarbowej w B. o zawieszenie prowadzonego postępowania wznowieniowego do czasu zakończenia przez Sąd Okręgowy w B. III Wydział Karny sprawy karnej sygn. akt...

SA/Sz 2263/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-25

Izby Skarbowej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego o d d a l a skargę Postanowieniem z dnia [...] r. nr [...], po rozpatrzeniu...
wniosku 'R.' Sp. z o. o. w P. Naczelnik Urzędu Skarbowego (jako organ egzekucyjny) odmówił zawieszenia postępowania egzekucyjnego, wszczętego w dniu [...] r. na podstawie...

I SA/Bk 568/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-30

zawieszenia postępowania wznowieniowego od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do listopada 2011 r. oddala skargę Postanowieniem z dnia...
Izby Administracji Skarbowej w B. o zawieszenie prowadzonego postępowania wznowieniowego do czasu zakończenia przez Sąd Okręgowy w B. III Wydział Karny sprawy karnej sygn...

I SA/Kr 233/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-22

niejawnym sprawy z wniosku 'P' Firma [...] Sp. z o.o. o zawieszenie postępowania sądowego o sygn. I SA/Kr 233/06 dotyczącego skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia...
[...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2000r. postanawia : odmówić zawieszenia postępowania sądowego Pismem z dnia 2 października 2007r...

I SA/Kr 235/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-22

niejawnym sprawy z wniosku 'P' Firma [...] Sp. z o.o. o zawieszenie postępowania sądowego o sygn. I SA/Kr 235/06 dotyczącego skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia...
[...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2000r. postanawia : odmówić zawieszenia postępowania sądowego Pismem z dnia 2 października 2007r...

I SA/Kr 234/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-22

niejawnym sprawy z wniosku 'PAGRO' Firma [...] Sp. z o.o. o zawieszenie postępowania sądowego o sygn. I SA/Kr 234/06 dotyczącego skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej...
z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2000r. postanawia : odmówić zawieszenia postępowania sądowego Pismem z dnia 2 października 2007r...

I SA/Kr 232/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-22

niejawnym sprawy z wniosku 'P' Firma [...] Sp. z o.o. o zawieszenie postępowania sądowego o sygn. I SA/Kr 232/06 dotyczącego skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia...
[...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2000r. postanawia : odmówić zawieszenia postępowania sądowego Pismem z dnia 2 października 2007r...

I SA/Bk 471/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2024-02-07

nr 2071-SPP.4103.13.2023 o wszczęciu postępowania podatkowego., 3. W toku postępowania w piśmie z 19 lipca 2023 r. skarżąca reprezentowana przez pełnomocnika wniosła o zawieszenie...
przez Naczelnika US postępowanie podatkowe., 4. Postanowieniem z 3 sierpnia 2023 r. nr 2071-SPP.4103.13.2023.8 organ, I instancji odmówił zawieszenia postępowania podatkowego...

FSK 2067/04 - Wyrok NSA z 2005-07-07

Zawieszenie w 2001 r. postępowania sądowego z urzędu nie powodowało skutków określonych w przepisie art. 54 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, w zakresie nienaliczenia odsetek za okres zawieszenia postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 lipca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100