Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

VII SA/Wa 1774/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

w brzmieniu obowiązującym od 11 kwietnia 2011 r. stronie przysługuje zażalenie w przypadku zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Istotą art...
Zgodnie z art. 101 § 3 k.p.a. zaskarżalnymi są postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania oraz w sprawie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. W powyższej...

III SA/Łd 655/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-10

natychmiastowej wykonalności oraz zawieszenie postępowania egzekucyjnego, ewentualnie o uchylenie postanowień organów I i II instancji., W uzasadnieniu wniosku o zawieszenie...
, a jej zasadność będzie przedmiotem dalszego postępowania., W odpowiedzi na skargę z dnia 27 lipca 2012 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Ł. wniósł o zawieszenie...

IV SA/Wr 162/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-09-17

Powiatowego Inspektora Sanitarnego we W z dnia 28 czerwca 2007 r. nr wydane na podstawie art. 97§ 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego o zawieszeniu postępowania...
we W. podjął z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie R W. dotyczące chorób zawodowych, uznając , że ustała przyczyna zawieszenia postępowania, albowiem otrzymał...

III SA/Lu 476/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-03

z wnioskiem o stwierdzenie nieważności zaskarżonej do WSA decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i o wystąpienie do WSA o zawieszenie postępowania sądowego...
odwoławczy stwierdził, że zawieszenie postępowania administracyjnego przez organ pierwszej instancji - na podstawie przepisu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. było zasadne...

I SA 1649/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-25

organ odwoławczy odniósł się do zarzutów zażalenia, (w którym strona wywodzi, iż zawieszenie postępowania nastąpiło na wniosek, na podstawie art. 98 § 1 kpa, co wyklucza...
na siebie' i dlatego wystąpił o zawieszenie postępowania na podstawie art. 98 § 1kpa. Na jego wniosek nastąpiło faktyczne zawieszenie postępowania, które dopiero po 15...

IV SA/Wr 239/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-10

ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania., Na powyższe postanowienie A.K. złożył zażalenie. W zażaleniu odniósł się jedynie merytorycznie do sposobu...
zawodowej - boreliozy., Na skutek ustąpienia przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w W. kwestionowanym postanowieniem...

II OZ 508/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zawieszenie postępowania określone w tym przepisie ma charakter...
międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie. Dlatego też względy ekonomi procesowej przemawiają za zawieszeniem postępowania w niniejszej...

III SA/Gd 466/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-02-07

Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 12 września 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej uchyla...
. O. wniosła zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania podnosząc, że z powodu kilku chorób często przebywa w szpitalach. Stwierdziła jednocześnie, że stan zdrowia...

IV SA/Po 596/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-11

do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 125 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U....
z 2002r., nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.), umożliwiająca fakultatywne zawieszenie postępowania. Zgodnie z tym przepisem Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu...

III SA/Wr 530/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-07

na tę ocenę., W przedmiotowej sprawie obie: decyzja P Po I S w Ja z dnia [...] r. oraz decyzja P W I S we W z dnia [...] r. zostały wydane w czasie zawieszenia postępowania...
postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-103, LEX, 2007, wyd. II., zgodnie z którym jednym z podstawowych elementów konstrukcji zawieszenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   94