Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

I OSK 845/16 - Wyrok NSA z 2016-07-20

. U. z 2013 r. poz. 1289). Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w takie sytuacji następuje z mocy prawa. Sąd orzekający w niniejszym składzie przychyla się do stanowiska...
nie było ostatecznie zakończone, a tym samym zawieszeniu uległo postępowanie egzekucyjne i odwoławczy organ egzekucyjny nie był uprawniony do rozpatrywania zażalenia...

III SA/Gl 1284/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-07-13

z wnioskiem o zabezpieczenie postępowania poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych toczących się przeciwko niej. Wskazana w nakazie z 31 maja 2021 r. wierzytelność...
do Inspektora PIP wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 3 K.p.a., argumentując, że 20 lipca 2021 r., powziął informację, że spółka utraciła zdolność...

II SA/Op 230/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-11-05

zarządu, czyli takich, które by obciążały mienie lub go się wyzbywały'. Zarządca przymusowy Spółki wniósł o zawieszenie postępowania sądowadministracyjnego, powołując...
się na obligatoryjność zawieszenia postępowania w razie ogłoszenia upadłości podmiotu składającego skargę do Sądu. Wskazał, że Sąd powinien zawiesić postępowanie, podjąć...

II SA/Ka 1373/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-19

zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła...
postępowanie. Przedmiotowe orzeczenie stało się prawomocne. Od momentu zawieszenia postępowania skarżący nie wskazał adresu, na który można było dokonać skutecznego doręczenia...

IV SA/Po 329/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-07

Konstytucyjnego przepisy stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie zachodzi przesłanka do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy...
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, umożliwiająca fakultatywne zawieszenie postępowania., Nie ulega wątpliwości, iż ocena zgodności z Konstytucją RP podstawy...

II SA/Ol 760/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-09-25

procesowa, a także względy sprawiedliwości mogą przemawiać za potrzebą zawieszenia postępowania z punktu widzenia wystąpienia w przyszłości przesłanek do wznowienia...
postępowania administracyjnego zakończonego skarżonym aktem, jak i przesłanek do wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego., W rzeczonej sprawie zawieszenie postępowania...

II SA/Ol 769/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-09-25

, a także względy sprawiedliwości mogą przemawiać za potrzebą zawieszenia postępowania z punktu widzenia wystąpienia w przyszłości przesłanek do wznowienia postępowania...
administracyjnego zakończonego skarżonym aktem, jak i przesłanek do wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego., W rzeczonej sprawie zawieszenie postępowania sądowego...

IV SA/Gl 1165/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-18

, poz. 1270 ze zm.) wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie prowadzonego postępowania sądowo-administracyjnego. W motywach wniosku podniosła, że przed Wojewódzkim Sądem...
, tym samym wyczerpana została wskazana przesłanka zawieszenia postępowania sądowego., Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji., SJ/ ...

II SA/Wa 2560/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-29

w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Z tych względów Sąd uznał, że w sprawie zachodzi przesłanka zawieszenia postępowania, o której mowa w art. 125 § 1...
pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i tym samym uzasadnione jest jego zawieszenie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania...

IV SA/Wr 456/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-17

. Zależność wskazana w wyżej wymienionym przepisie uzasadniająca zawieszenie postępowania ma miejsce w niniejszej sprawie., Postanowienie o nałożeniu drugiej grzywny wydane...
we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. [...] E. W. spółka z o. o. z siedzibą...
1   Następne >   +2   +5   +10   20