Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA/Wa 1920/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

[...] w [...] S.A. z siedzibą w [...] na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w stosunku do skarżącego dotyczącego obowiązków o charakterze niepieniężnym określonych w punkcie...

IV SA/Wa 1995/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

., odmówił zawieszenia postępowania w sprawie wstrzymania użytkowania obiektu budowlanego. Organ wskazał, że w związku z wszczęciem z urzędu postępowania w sprawie wstrzymania...
użytkowania instalacji brak jest podstaw do zawieszenia postępowania na wniosek strony w trybie art. 98 k.p.a. Wyjaśnił nadto, że powołana we wniosku podstawa prawna, tj...

IV SA/Wa 39/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-21

[...] października 2020 r., znak: [...], podjął zawieszone postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu postanowienia organ wyjaśnił, że rozstrzygnięcie w sprawie zawieszenia postępowania...
użytkowani instalacji. Obecnie postępowanie toczy się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nie doszło również do ustania drugiej z przesłanek zawieszenia postępowania...

IV SA/Wa 1583/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

: [...] odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji do magazynowania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w S. przy ul...
z [...] grudnia 2016 r. Wojewódzki Inspektor odmówił zawieszenia wszczętego z urzędu w dniu [...] lipca 2015 r. postępowania administracyjnego znak: [...] w sprawie...

II OSK 1188/12 - Wyrok NSA z 2013-10-22

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok...
zawieszenia postępowania., W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, iż postanowieniem z dnia [...] maja 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 529/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-22

. na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2...
w [...] odmówił zawieszenia postępowania w sprawie wstrzymania użytkowania obiektu budowlanego. Organ I instancji wskazał, że w związku z wszczęciem z urzędu postępowania...

II OSK 1993/12 - Wyrok NSA z 2014-01-30

odmowy zawieszenia postępowania 1. uchyla punkt pierwszy zaskarżonego wyroku w części dotyczącej uchylenia postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dnia [...] listopada 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania, uchylił zaskarżone...

II OZ 337/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-04

28 lipca 2016 r., Nr ... w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia o zawieszeniu postępowania postanawia: oddalić zażalenie. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wstrzymania w drodze decyzji użytkowania instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych...

IV SA/Wa 1571/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-29

. na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego - oddala skargę...
. z o.o. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2010r. odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie...

IV SA/Wa 2431/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-17

, a tym samym zawieszenia postępowania w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji, gdyż uniemożliwiałoby to stosowanie wszelkich środków karno - administracyjnych w przypadku...
będzie pozytywne bądź negatywne. Taka zależność jest niewystarczająca do stwierdzenia, że organ ma do czynienia z zagadnieniem wstępnym. Istotą zawieszenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   58