Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 1186/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

') na powołaną w sentencji decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Podstawę zawieszenia postępowania stanowił art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo...
postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu., W niniejszej sprawie od daty zawieszenia postępowania Sądowi nie jest znany adres...

III SA/Wa 3628/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-09

Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie...
Ordynacji w zw. z art. 31 uks i wniósł o uchylenie postanowienia w trybie art. 226 w zw. z 239 Ordynacji. Jego zdaniem GIKS nie był uprawniony do zawieszenia postępowania...

III SA/Wa 1186/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

się'., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Sąd uznał, że w przedstawionym stanie faktycznym wystąpiła przesłanka zawieszenia postępowania, o której mowa...
uchylenia decyzji ostatecznej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2005 r, postanawia - zawiesić postępowanie sądowe - Pismem z 20 czerwca 2009 r. E. Sp...

III SA/Wa 13/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

zawiesił postępowanie sądowe na podstawie art. 125 §1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny, w Warszawie podjął zawieszone postępowanie., Na podstawie zarządzenia z 11 stycznia 2010 r. ponownie wysłano Skarżącej postanowienie Sądu z 8...

III SA 1137/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-08

, gdyż przyczyną zawieszenia postępowania była chęć posłużenia się przez organy w kontroli skarbowej wynikami toczącego się równolegle postępowanie karnego; zdaniem...
skarżącego toczące się postępowanie karne nie miało charakteru kwestii prejudycjalnej i nie mogło stanowić podstawy do zawieszenia kontroli skarbowej w oparciu o powołany...

III SA/Wa 197/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-06

[...] maja 2006 r. wniósł o zawieszenie postępowania, ze względu na toczące się postępowania w trybie nadzwyczajnym dotyczące decyzji wydanych przez Generalnego Inspektora...
Kontroli Skarbowej. Sąd z urzędu zawiesił postępowanie w sprawie. Zasadniczym powodem zawieszenia niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego...

III SA/Wa 198/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-06

. wniósł o zawieszenie postępowania, ze względu na toczące się postępowania w trybie nadzwyczajnym dotyczące decyzji wydanych przez Generalnego Inspektora Kontroli...
Skarbowej. Sąd z urzędu zawiesił postępowanie w sprawie. Zasadniczym powodem zawieszenia niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego było to, iż przed organami podatkowymi...

III SA/Wa 199/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-06

., Pełnomocnik Skarżącej pismem z dnia 11 maja 2006 r. wniósł o zawieszenie postępowania, ze względu na toczące się postępowania w trybie nadzwyczajnym dotyczące decyzji wydanych...
przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Sąd z urzędu zawiesił postępowanie w sprawie. Zasadniczym powodem zawieszenia niniejszego postępowania...

III SA/Wa 2555/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-14

pkt 2 ustawy Ord. pod., gdyż przyczyną zawieszenia postępowania była chęć posłużenia się przez organy w kontroli skarbowej wynikami toczącego się równolegle postępowanie...
karnego; zdaniem skarżącego toczące się postępowanie karne nie miało charakteru kwestii prejudycjalnej i nie mogło stanowić podstawy do zawieszenia kontroli skarbowej...

III SA/Wa 1798/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-11

wydania decyzji posiadał informacje o toczącym się postępowaniu w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości, to istniały przesłanki do zawieszenia...
nadpłaty w podatku od nieruchomości. Niezastosowanie przez Dyrektora UKS przepisów o obligatoryjnym zawieszeniu postępowania rażąco naruszało prawo. W takiej sytuacji, wniosek...
1   Następne >   +2   4