Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

IV SA 4328/01 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-18

. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., dalej jako p.p.s.a.) zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie. Jako przyczynę uzasadniającą zawieszenie wskazał brak prawidłowego adresu...
wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu., W niniejszej...

II OSK 2392/14 - Wyrok NSA z 2016-06-02

Budowlanego w Poznaniu z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego 1. oddala skargę kasacyjną, 2. odstępuje od zasądzenia...
. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego, oraz poprzedzające je postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania z dnia [...] lutego...

II GSK 40/06 - Wyrok NSA z 2006-05-25

postępowaniu administracyjnym., Sąd nie przychylił się do wniosku skarżącej o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 2 k.p.a. zawartego w piśmie z dnia 10...
- bardzo lakonicznym i chaotycznym - skarżąca zarzuca Sądowi I instancji rzekome uchybienie procesowe, polegające na nieuwzględnieniu wniosku o zawieszenie postępowania...

IV SA 2638/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-05

zaskarżonej decyzji., W dniu 21 XII 2001r. zmarł J. G. i postanowieniem z dnia 28 marca 2002r. NSA zawiesił postępowanie w sprawie do czasu ustalenia jego następców prawnych...
w całości. Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2002r. NSA podjął zawieszone postępowanie., Z mocy art. 97 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - prawo...

II GZ 5/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-28

§ 1 pkt 5 dotycząca obligatoryjnego zawieszenia postępowania w przypadku przedstawienia przez sąd pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu RP., Zawarte w zażaleniu...
(radca prawny) załączył do skargi kasacyjnej znaki opłaty sądowej w kwocie 100 zł, zaś zgodnie z art. 219 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

VI SA/Wa 2152/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-24

na organ obowiązek zawieszenia postępowania na podstawie art. 97§1 pkt 4 k.p.a. Wskazując na powyższe uchybienia, P. wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia w części...
postępowania. P. Sp. z o.o. z siedzibą w R. wniosła skargę na postanowienie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] uchylające...

VI SA/Wa 530/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-26

bez posiadania wymaganego certyfikatu na znak bezpieczeństwa. W toku postępowania skarżący nie kwestionował powyższych okoliczności., Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o badaniach...
postępowanie sądowe w powyższej sprawie., Postępowanie zostało podjęte postanowieniem z dnia 15 marca 2005r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny., Zgodnie z art. 97 §1...

VI SA/Wa 821/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-17

, a następnie sądowym., W piśmie z [...] października 2005r. skarżąca podniosła, że w jej ocenie istnieją przesłanki do zawieszenia powyższego postępowania z urzędu przez Sąd...
skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)., Rozpoznając sprawę w świetle...

VI SA/Wa 627/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-04

(czterysta dziewięćdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania 3. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu. Decyzją z dnia [...] listopada...
prawną (art.134 § 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administra-cyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270)., Analizując zaskarżone decyzje...