Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

I FSK 87/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-01

zważył, co następuje:, Wobec faktu, iż przyczyna zawieszenia postępowania ustała, tj. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął w przedmiocie zagadnienia prawnego...
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia postanawia podjąć zawieszone postępowanie. Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 10...

FSK 2216/04 - Wyrok NSA z 2005-09-13

, żaden z tych przepisów prawnych nie znajdował zastosowania w niniejszej sprawie., Art. 56 p.p.s.a. nakazuje zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sytuacji...
w danej sprawie., Tymczasem merytorycznym przedmiotem postępowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, czyli postępowania, którego zawieszenia domagał...

II FSK 1453/06 - Postanowienie NSA z 2007-04-06

postępowanie karnoskarbowe. Sąd ten, mimo wniosku skarżącego o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego...
, postępowania nie zawiesił, jednakże w związku z szeregiem wątpliwości, wznowił przewód sądowy., Skarżący wskazał, że toczące się postępowanie karnoskarbowe wyczerpuje przesłanki...

I OSK 2111/13 - Wyrok NSA z 2014-01-10

wszczęte przez Urząd Kontroli Skarbowej postępowania karne skarbowe spowodowały zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 70 § 6 pkt 1...
przedawnienia (z wyjątkiem okresu zawieszenia na skutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego)?'. W dalszej części podał, że wniosek dotyczy postępowań karnych...

I OSK 2811/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

(z wyjątkiem okresu zawieszenia na skutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego)'. W dalszej części wniosku Spółka podała, że żądanie dotyczy postępowań karnych...
przedawnienia, aby nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym dla organu nie ma znaczenia faza postępowania - in rem, czy in personam...

I OSK 2787/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

przedawnienia (z wyjątkiem okresu zawieszenia na skutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego). W dalszej części wniosku podał, że żądanie dotyczy postępowań karnych...
z Konstytucją w zakresie, w jakim 'wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego...

I OSK 8/14 - Wyrok NSA z 2014-06-10

przedawnienia (z wyjątkiem okresu zawieszenia na skutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego)., Wnioskodawca wniósł o udostępnienie ww. informacji w odniesieniu...
postępowania karnego skarbowego w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, o co podejrzewane są organy skarbowe. Konsekwencją ujawnienia takiej...

I OSK 583/14 - Wyrok NSA z 2015-02-06

wszczęcia postępowania karnego skarbowego skutkującego zawieszeniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (odpowiedź na pytanie nr 1 wniosku o udostępnienie...
wskazanych przez organ przypadkach wszczęcia postępowania karnego skarbowego skutkującego zawieszeniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (odpowiedź...

II FSK 914/05 - Wyrok NSA z 2006-07-04

istotnego wpływu na wynik sprawy takie uchybienia jak:, - naruszenie art. 201 par. 1 pkt 2 ord. pod. przez niezasadne zawieszenie postępowania,, - przypisanie stronie braku...
sześćset dwanaście/ złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. II FSK 914/05, U Z A S A D N I E N I E, Wyrokiem z dnia 8 września 2004 r., III SA 1137/03...

I FSK 152/07 - Wyrok NSA z 2008-01-24

zastosowania w postępowaniu zakończonym decyzją GIKS z dnia 30 listopada 2005 r. instytucji zawieszenia postępowania i wydanie tej decyzji na kilkanaście dni przed uprawomocnieniem...
) zasądza od J. K. na rzecz Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Wyrokiem z dnia 20 października 2006 r...
1   Następne >   3