Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Wr 87/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-05

. czynności niezwłocznie po stwierdzeniu, że zaistniała okoliczność oznaczona w tym przepisie. Celowość zawieszenia postępowania nie podlega ocenie sądu, a jego badaniem objęte...
, to tutejszy Sąd zobligowany był do zawieszenia niniejszego postępowania., Mając zatem powyższe na względzie i kierując się dyspozycją z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a....

II SA/Kr 37/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-09

postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jeżeli wniosek o podjęcie tak zawieszonego postępowania nie został złożony w przeciągu 3 lat od daty zawieszenia...
. akt SA/Kr 548/86 zawiesił postępowanie w sprawie na zgodny wniosek stron., Do dnia 9 stycznia 2012 r. żadna ze stron nie złożyła wniosku o podjęcie zawieszonego...

II SA/Wr 421/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-06

.... w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zawieszenia postępowania wszczętego na wniosek skarżących w kwestii ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody...
częściowym może być przyznane, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny...

II SA/Wr 466/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

administracyjnego, polegające na zaniechaniu zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie do czasu ukończenia postępowania wszczętego z wniosku skarżącej o ustalenie...
) tytułem kosztów postępowania sądowego. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. decyzją z dnia [...] r. nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1...

II SA/Wr 168/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-04

decyzji złożyła Elektrownia Wodna we W.. Wojewoda D. postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2004 r. znak: [...] zawiesił postępowanie odwoławcze do czasu rozpatrzenia...
. nr [...] postanowieniem z dnia 1 grudnia 2010 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. podjął zawieszone postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Starosty O. z dnia...

II SA/Ol 461/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-11

się uchylenia zaskarżonego zarządzenia w całości oraz zasądzenia kosztów postępowania. Ponadto pełnomocnik Spółki wnosił, o zawieszenie postępowania i skierowanie...
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego, wymaga, aby organy administracji publicznej działały na podstawie prawa. Oznacza...

II SAB/Ol 13/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-21

dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania i okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, czy wreszcie powstałych z przyczyn niezależnych...
Środowiska na rzecz skarżącego kwotę 100 złotych (słownie: sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...

II SA/Wr 709/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-15

wydawały rozstrzygnięcia o charakterze wpadkowym. Tak bowiem należy zakwalifikować postanowienie Starosty O. z dnia [...] r., nr [...] o zawieszeniu postępowania...
) tytułem zwrotu poniesionych kosztów postępowania sądowego. Przystępując do orzekania Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przyjął wynikający z przedłożonych akt...

II SA/Wr 716/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-16

Publicznej i Ekoportalu oraz rozważenie zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez właściwy organ o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko...
pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. K. Sp. z o.o. w B. (spółka, skarżąca, KSWiK) wystąpiła do Starosty J. (organ I instancji) o udzielenie...

II SA/Wr 260/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-28

np. rozdzielnik postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania), a przymiotu strony pozbawił skarżącą na etapie doręczania merytorycznej decyzji. Zatem okoliczność...
. na szczególne korzystanie z wód w zakresie korzystania ze S. P., wszczął postępowanie administracyjne w w/w sprawie, o czym poinformował strony postępowania. Organ I instancji...
1   Następne >   2