Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

II GZ 26/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-01

zawieszenia postępowania w sprawie z wniosku P. Sp. z o.o. Sp. k. w P. o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych...
skargi w terminie więc nie jest istotne stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie sporu kompetencyjnego. Ponadto wskazała, że zawieszenie postępowania...

I OSK 2640/12 - Postanowienie NSA z 2014-06-10

od tego postanowienia wnieśli W.C., J.M. i M.S.. Pismem z dnia 6 maja 2014 r. skarżący wnieśli o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie, do czasu zakończenia postępowania w sprawie...
Krajowych i Autostrad wniósł o wydanie postanowienia odmawiającego zawieszenia postępowania, bowiem w jego ocenie wynik postępowania toczącego się w sprawie zatwierdzenia...

II SA/Gl 1613/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-11

zaistniała przesłanka obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowego, o jakiej mowa w art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a. , co zobowiązuje Sąd do zawieszenia postępowania do dnia...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. L., J. L. i J. L. na czynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w W. p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie sądowe...

II GSK 42/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-22

z tym, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania sądowego, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił podjąć z urzędu zawieszone postępowanie w oparciu o art. 128 § 1 pkt...
Gospodarczej sprawy podjęcia postępowania zawieszonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2008 r., sygn. akt II GSK 42/08 w sprawie ze skargi...

I OSK 2640/12 - Postanowienie NSA z 2016-06-21

przesłanka zawieszenia postępowania, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej W.C., J.M. i M.S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa...

VI SA/Wa 937/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-22

. [...] odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wybudowania zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi z drogi krajowej nr [...] do działek o nr ewid...
niejawnym sprawy ze skargi M. R. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] lutego 2016 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia...

VI SA/Wa 938/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-12

. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wybudowania zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi postanawia: odrzucić skargę Pismem z dnia [...] marca 2016...
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wybudowania zjazdu bez zezwolenia zarządcy...

II GSK 42/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

.), zwanej dalej p.p.s.a., uprawnia sąd administracyjny do zawieszenia postępowania z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy do wyniku innego toczącego...
z dnia [...] marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia postanawia: zawiesić postępowanie kasacyjne I, Zaskarżonym...

VI SA/Wa 938/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-23

z siedzibą w [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie...
i Autostrad z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wybudowania zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi., W uzasadnieniu...

VI SA/Wa 937/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-03

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] lutego 2016 r. [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: odrzucić...
Krajowych i Autostrad z[...]lutego 2016 r. Nr [...]w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Pismem z 18 lipca 2016 r. Skarżąca wniosła zażalenie na postanowienie Sądu z 22...
1   Następne >   +2   4