Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

I SA/Wa 2071/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-21

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. G. na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia [...] lipca 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej o uchylenie - w trybie art. 161 § 1 Kpa - ostatecznej decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...

I OZ 549/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-01

w zakresie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skarg M.W.,D.W., J.W. i M.W. na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia 24 maja 2011 r...
, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym., Podkreślenia wymaga fakt, że zawarte w przepisie art. 125 P.p.s.a. podstawy zawieszenia postępowania sądowego...

IV SA/Wa 1312/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-23

Geodety Kraju z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego - oddala skargę - Główny Geodeta Kraju postanowieniem...
Geodezyjnego i Kartograficznego z [...] marca 2014 r. o zawieszeniu postępowania nieważnościowego dotyczącego ostatecznej decyzji Starosty N. z dnia [...] marca 2012 r...

I SA/Wa 969/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-01

wniosek o wstrzymanie poboru wpisu i zawieszenie postępowania do czasu poprawy sytuacji finansowej. Jednocześnie wskazał, że w trakcie wnioskowanego zawieszenia...
do sprecyzowania czy ww. pismo stanowi wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych czy też wniosek o zawieszenie postępowania, w terminie 7 dni pod rygorem potraktowania go jak wniosku...

I OSK 1977/18 - Wyrok NSA z 2020-02-20

w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105)., Stosownie do treści art. 97 § 2 k.p.a., gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie...
, że przyczyna zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 1 k.p.a. ustąpi w przypadku, gdy wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu stanie...

VIII SA/Wa 519/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

na podstawie art. 97 § 2 Kpa., Zgodnie z ww. przepisem, gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, o których mowa w § 1 pkt 1-4, organ administracji...
ustąpienie przyczyny jego zawieszenia. Ustanie przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania rodzi obowiązek organu administracji publicznej jego podjęcia., W ocenie...

IV SA/Wa 750/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-05

wzywające skarżącą J. H. do uzupełnienia braków formalnych skargi i 2) wniosku J. H. z dnia 27 czerwca 2014 r. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi J. H...
postanawia: 1. odrzucić zażalenie; 2. odrzucić wniosek o zawieszenie postępowania sądowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zarządzeniem z dnia 13 maja 2014 r...

IV SA/Wa 1910/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-19

Województwa [...] z dnia [...] maja 2013 r. orzekające o zawieszeniu postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta [...] nr [...] z dnia [...] marca 2013 r. podstawie art. 138 §...
2013 r. w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji w sprawie zawieszenia postępowania odwoławczego., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał...

I OSK 859/17 - Postanowienie NSA z 2019-07-12

przesłanki do obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego do dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłej albo do dnia ustanowienia...
postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności, w razie śmierci strony - od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych...

IV SAB/Wa 29/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-25

konieczności zbierania dowodów, informacji i wyjaśnień w niniejszej sprawie;, - art. 97 § 1 k.p.a. poprzez zawieszenie postępowania pomimo braku ku temu ustawowych...
, podnosząc że wobec zawieszenia postępowania w dniu [...] stycznia 2012 roku, zarzut niezałatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki jest nieuzasadniony. Organ podniósł nadto...
1   Następne >   +2   +5   +10   14