Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

II SA/Wa 1680/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-25

postanawia zawiesić postępowanie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania...

II SA/Ol 470/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-06

z naruszeniem przepisów o właściwości. Skarżący w dniu '[...]' wniósł o zawieszenie tegoż postępowania, jednakże z uwagi na fakt, że postępowanie w sprawie stwierdzenia...
przed tutejszym Sądem stało się bezprzedmiotowe., Na rozprawie w dniu '[...]' skarżący zakwestionował wniosek organu o umorzenie postępowania i wniósł o zawieszenie postępowania...

II SA/Ol 469/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-06

w stosunku do aktu, który jest już przedmiotem kontroli sądu., Odrębnym pismem skarżący złożył wniosek o zawieszenie postępowania sądowego na zasadzie art. 125 § 1 pkt 1...
oddalił wniosek skarżącego o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego, natomiast odroczył postępowanie celem rozważenia możliwości połączenia rozpoznawanej sprawy...

III SAB/Łd 3/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-05

choćby na to, iż skarżący złożył 'zażalenie na nieprzekazanie odwołania' czy zawarł w odwołaniu od decyzji z dnia [...] wniosek o zawieszenie postępowania, po czym...
zażalenia albo zostało podjęte tak jak w przypadku zawieszenia postępowania. W złożonym po zamknięciu rozprawy piśmie z dnia [...] wprost wszak napisał, że 'do dnia...

III SA/Łd 432/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-21

przedmiot skargi wskazuje też pośrednio zawarty przez skarżącego w piśmie z dnia 6 czerwca 2014r. wniosek o zawieszenie postępowania sądowego w tej sprawie. We wniosku...
tym jako podstawę zawieszenia skarżący wskazuje toczące się postępowanie administracyjne w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołań, które jak sąd...

II SA/Ol 471/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-13

w tej sprawie postępowania. Zdaniem Rektora, nie zaistniały przesłanki do zawieszenia postępowania, wobec czego wniosku nie uwzględniono, a postanowieniem z dnia 28...
postanowienia; II. zasądza od Dziekana Wydziału Uniwersytetu na rzecz skarżącego P. B. kwotę 340 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania...

IV SAB/Wr 176/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-17

czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 kpa). O każdym przypadku...
uczelnia wymaga aktualizacji danych, z których nie korzysta. Dodatkowo, zwracając uwagę na art. 41 § 1 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele...

III SAB/Łd 29/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-13

się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony...
roku sprawy ze skargi K. K. na bezczynność Dziekana Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Ł. w przedmiocie niewydania decyzji 1. umarza postępowanie...

I OSK 3854/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-14

r., II SA/Po 307/18, zawiesił postępowanie sądowe do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania., Brak poddania wszystkich decyzji organów uczelni...
nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego i doktoranckiego, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks postępowania...

II SA/Ol 468/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-13

z naruszeniem przepisów o właściwości. Skarżący w dniu 27 kwietnia 2009r. wniósł o zawieszenie tegoż postępowania, jednakże z uwagi na fakt, że postępowanie w sprawie...
; II. zasądza od Dziekana Wydziału Uniwersytetu na rzecz skarżącego P. B. kwotę 340 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego...
1   Następne >   +2   4