Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

III SAB/Kr 27/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-05-26

do zawieszenia postępowania o skreślenie skarżącej z listy adwokatów z wniosku strony do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego i ewentualnego skreślenia jej z listy z urzędu...
(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. M. W. (dalej także jako: skarżąca) złożyła wniosek o wpis na listę adwokatów...

I OZ 547/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-27

pismo), a dnia 17 października 2014 r. ustały przyczyny zawieszenia w czynnościach zawodowych (drugie pismo)., Wobec tego, że adw. A. K. została zawieszona w wykonywaniu...
skargi ani reprezentować strony skarżącej w toku postępowania., Sąd stwierdził, że z akt sprawy jednoznacznie wynika, iż uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej we W. z dnia...

II GSK 311/19 - Wyrok NSA z 2019-05-10

postępowania Okręgowej Rady Adwokackiej w [...] w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia sprawy tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych oddala...
w [...] w przedmiocie zawieszenia tymczasowego w wykonywaniu czynności zawodowych 1. umorzył postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Okręgowej Rady Adwokackiej w [...] do wydania aktu; 2...

III SO/Kr 3/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-10-15

terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Jakkolwiek stan...
się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi...

III SAB/Kr 21/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-09

w postępowaniu dotyczącym przyznania prawa pomocy., Pismem z dnia 25 czerwca 2013 r. skarżący J. J. został ponownie wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi...
o wskazanie czy jest to wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w niniejszej sprawie, czy wniosek o zawieszenie postepowania. Jednocześnie poinformowano skarżącego...

II SAB/Lu 175/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-22

B. K. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Okręgową [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Okręgową...
kosztów postępowania; IV. oddala skargę w pozostałym zakresie. B. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na bezczynność Dziekan Okręgowej Rady...