Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SA/Ol 1004/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-10-12

postepowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz zawieszenie postępowania sądowego na zasadzie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu...
. Organy administracji nie skorzystały z możliwości zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie jego zwolnienia ze służby na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa...

II SA/Wa 900/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-23

. na decyzję o zwolnieniu ze służby. Wystąpiła zatem przesłanka zawieszenia postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 900/08. Wynik tego postępowania zależy bowiem od wyniku...
w Służbie Więziennej postanawia - zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Przedmiotem skargi J. G. jest decyzja Dyrektora Okręgowego Służby...

II SA/Wa 1482/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-21

Więziennej z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie przedłużenia zawieszenia w czynnościach służbowych postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
funkcjonariusz złożył odwołanie, w którym wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania, jednocześnie wniósł o zawieszenie postępowania do czasu...

II SAB/Wa 776/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-16

, że skarżący, jakkolwiek neguje podstawę zawieszenia postępowania wskazaną w postanowieniu Dyrektora Generalnego SW z dnia [...] lipca 2016 r., to jednak nie skorzystał...
dotyczącej stanu sprawy stanowiącej podstawę zawieszenia postępowania. Pismo to ponowił w grudniu 2020 r. Działanie organu, zdaniem skarżącego, narusza art. 45 i 184...

II SAB/Wa 802/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-19

szybkości postępowania zawartą w art. 12 § 1 Kpa., Skarżący zakwestionował również zawieszenie przez organ postępowania w sprawie przydziału lokalu, które w jego ocenie...
lokalu mieszkalnego przy ul. J. w W., W niniejszej skardze, strona neguje podstawę zawieszenia przedmiotowego postępowania wskazaną w uzasadnieniu postanowienia Dyrektora...

SA/Bk 1196/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-02-03

postępowania egzekucyjnego do czasu rozpatrzenia zażalenia ani do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Lokal, do którego ma nastąpić przekwaterowanie D.B. z rodziną...
został jeszcze odrębny wniosek skarżących o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu powrotu skarżącego z aresztu śledczego. W uzasadnieniu skargi skarżący podkreślili...

II SA/Wa 1917/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

wniosek o zawieszenie postępowania sądowego, którego Sąd nie uwzględnił, bowiem postępowanie zawiesił z urzędu., Biorąc zatem pod uwagę względy ekonomiki procesowej...
w [...] z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie przyznania nagrody rocznej za 2009 r. postanawia - zawiesić postępowanie - Przedmiotem skargi K. S. do Wojewódzkiego...

II SA/Wa 1921/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

należy zauważyć, iż skarżąca złożyła wniosek o zawieszenie postępowania sądowego, którego Sąd nie uwzględnił, bowiem postępowanie zawiesił z urzędu., Biorąc zatem pod uwagę...
w [...] z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie wypłaty przez okres roku po zwolnieniu ze służby świadczenia pieniężnego postanawia - zawiesić postępowanie...

II SA/Wa 1919/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

Administracyjnego w Warszawie., Jednocześnie należy zauważyć, iż skarżąca złożyła wniosek o zawieszenie postępowania sądowego, którego Sąd nie uwzględnił...
w [...] z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie przyznania nagrody rocznej za 2008 r. wraz z dodatkami o charakterze stałym postanawia - zawiesić postępowanie...

II SA/Wa 1918/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

o charakterze stałym postanawia - zawiesić postępowanie - Przedmiotem skargi K. S. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest decyzja Dyrektora Generalnego...
§ 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   8