Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego X

II SAB/Wa 235/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-11

o zawieszenie postępowania dotyczącego ponownego ustalenia wysokości przysługującej emerytury postanawia: odrzucić skargę. I. L. złożył do Dyrektora Zakładu Emerytalno...
-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek z dnia 14 czerwca 2017 r. w którym domagał się zawieszenia postępowania wszczętego w przedmiocie ponownego...

I SA/Sz 31/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-21

. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku...
. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z.P. o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie z jego skargi o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu...

I SA/Sz 31/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-09-27

w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania, 1. zawiesić postępowanie sądowe. Z.P. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka...
- zawiesić postępowanie sądowe do czasu zakończenia ww.. postępowania karnego ...

II SAB/Wa 275/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-16

) orzekł o zawieszeniu postępowania w sprawie realizacji ww. wniosku z dnia [...] stycznia 2017 r., Postanowieniem znak z dnia [...] maja 2017 r. organ orzekł o podjęciu...
zawieszonego przedmiotowego postępowania., Pismem z [...] lutego 2020 r. (data wpływu do organu) skarżący wniósł ponaglenie w związku z bezczynnością organu w rozpoznaniu...

II SA/Sz 1006/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-08

zawiesić do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania B. P. emerytury wojskowej w drodze wyjątku Przedmiotem skargi B.P....
pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), - zwanej dalej P.p.s.a., Sąd może zawiesić...

I SA/Sz 681/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-04

, Sąd zawiesił postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia zainicjowanego przez skarżącego postępowania karnego., Do pisma z dnia 22 sierpnia 2009 r. skarżący...
WSA Anna Sokołowska, Protokolant Lidia Maląg, po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi Z. P. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego...

II FSK 64/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-07

obowiązkiem zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych, Sąd zawiesił postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego. Postanowieniem z dnia 9 lutego...
o wznowienie postępowania sądowego w sprawie ze skargi Z. P. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego O/Z w Szczecinie...

II SAB/Ol 11/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-04-26

. S. na bezczynność Wojskowego Biura Emerytalnego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zawieszenia wypłaty świadczenia emerytalnego postanawia odrzucić skargę...
administracji publicznej., Sprawa o wznowienie postępowania w przedmiocie zawieszenia wypłaty świadczenia emerytalnego, wypłacanego przez wojskowy organ emerytalny nie należy...

IV SA/Wr 158/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-07-03

administracyjnym., W toku rozprawy przeprowadzonej w dniu 9 marca 2020 r. - po podjęciu przez sąd zawieszonego dotychczas postępowania - skarżący wniósł o przekazanie sprawy...
z rażącym naruszeniem prawa: art. 7 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm...

II SA/Wa 2149/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-10

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia prawa do emerytury policyjnej i wstrzymania jej wypłaty postanawia -odrzucić skargę- W. M., działająca przed Wojewódzkim Sądem...
[...] października 2009 r. nr [...]. Decyzją tą organ odmówił uchylenia decyzji Dyrektora ZER MSWiA z dnia [...] maja 1997 r. nr [...] o zawieszeniu prawa do emerytury...
1   Następne >   2