Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

I SA/Sz 50/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-13

niejawnym wniosku Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz wniosku F. B. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi F. B. na informację Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy...
2018 r. wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r...

I SA/Sz 50/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-17

postanawia: 1. podjąć z zawieszenia postępowanie sądowe; 2. umorzyć postępowanie sądowe; 3. zwrócić stronie skarżącej kwotę [...]zł (słownie: [...]) tytułem uiszczonego wpisu...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302; dalej: 'p.p.s.a.'), w razie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron sąd postanowi podjąć...

I SA/Sz 399/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-26

., Na rozprawie pełnomocnik Instytucji Pośredniczącej wniósł o zawieszenie postępowania sądowego z uwagi na złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa...
przez Wnioskodawczynię w związku z dokumentowaniem prowadzenia działalności na terytorium województwa [...]. Po oddaleniu wniosku o zawieszenie postępowania sądowego, wniósł...

III SA/Kr 1210/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-27

. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania sądowego (k. 114)., Postanowieniem z dnia 26 września 2011 r. Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Krakowie podjął zawieszone postępowanie (k. 178)., Na rozprawie w dniu 15 grudnia 2011 r. pełnomocnik Wojewódzkiego Urzędu Pracy oświadczył, że nie kwestionuje...

I SA/Sz 117/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-18

rozpatrzenia przez właściwą Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w [...]oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych., Skarżąca podniosła...
, ewentualnie o oddalenie skargi oraz o zasądzenie kosztów postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:, Zgodnie z przepisem art. 3 § 1 ustawy...