Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

IV SAB/Gl 94/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-24

zarządzenia Przewodniczącego Wydziału dnia 18 maja 2016 r. wezwano skarżącego na adres e- mail do podania, w terminie 7 dni pod rygorem zawieszenia postępowania, adresu...
uznał, że nie można tej sprawie nadać dalszego biegu, co po myśli art. 125 § 1 pkt 3 p.p.s.a. winno skutkować zawieszeniem postępowania sądowego. Z tych względów orzeczono...

IV SAB/Gl 95/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-27

elektroniczną wezwał B.W. do wskazania w terminie 7 dni adresu zamieszkania lub adresu do doręczeń - pod rygorem zawieszenia postępowania., Skarżący nie udzielił odpowiedzi...
informacji publicznej p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe Pismem z dnia [...] B.W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność...

III SAB/Gl 18/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-08-13

zgłoszony w ciągu trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu. Poza tym zgodnie z art. 131 p.p.s.a. postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania...
, a ponadto od momentu zawieszenia postępowania minęły ponad 3 lata, co obliguje Sąd do zastosowania normy z art. 130 p.p.s.a., czyli umorzenia postępowania., W związku...

VII SAB/Wa 50/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-16

, na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ww. ustawy postanowiono o zawieszeniu postępowania. ...
w [...] - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. W dniu 11 kwietnia 2011 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w [...] - Samodzielny...

VII SAB/Wa 201/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-08

niejawnym sprawy ze skargi K.K. na bezczynność [...] Szpitala [...] w [...] postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. W rozpoznawanej sprawie skarga dotyczy bezczynności...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270) zw. dalej p.p.s.a. Sąd może zawiesić postępowanie sądowe z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy...

III SAB/Gl 17/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-08-05

nie można nadać sprawie dalszego biegu a wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu., W przedmiotowej sprawie...
informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Postanowieniem z 24 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zawiesił postępowanie...

II SAB/Bd 120/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-03-14

określonych w art. 124 § 3 p.p.s.a., uniemożliwiających zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego. W takiej sytuacji postępowanie należało umorzyć., Mając powyższe...
umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia [...] września 2021r. [...][...] (skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na bezczynność...

II SAB/Bd 123/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-04-11

zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego. W takiej sytuacji postępowanie należało umorzyć., Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. J. na bezczynność Dyrektora [...] Szpitala [...] w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie...

II SAB/Bd 127/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-02-08

spraw określonych w art. 124 § 3 p.p.s.a., uniemożliwiających zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego. W takiej sytuacji postępowanie należało umorzyć., Mając...
w Bydgoszczy zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2019r...

II SAB/Bd 118/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-02-08

postępowania., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie w całości., Pismem z dnia [...] stycznia 2022r. córka skarżącego poinformowała Sąd, że K. J. zmarł. Do pisma...
w Bydgoszczy zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2019r...
1   Następne >   2