Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

I OZ 375/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

Ogólnoadministracyjnej zażalenia H.K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. akt II SAB/Po 122/13 o zawieszeniu postępowania...
jest zgodny z prawem. Brak zatem podstaw do zawieszenia postępowania sądowego, jeśli sąd jest w stanie samodzielnie dokonać ustaleń koniecznych do rozstrzygnięcia sprawy...

II SAB/Wa 492/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-09

Szkoły Administracji Publicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zawieszenie postępowania 1. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2...
z [...] kwietnia 2013 r. o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu kosztów kształcenia w KSAP., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Krajowej Szkoły...

I OZ 891/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-13

do zawieszenia postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz...
w konkretnej sprawie potrzebę zawieszenia postępowania należy mieć na uwadze regulację przepisu art. 128 p.p.s.a. Nie zachodzi potrzeba zawieszenia postępowania w sytuacji...

III SA/Gd 375/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-29

do jej wniesienia, w tym, czy został zachowany termin, o którym mowa w art. 52 § 3 p.p.s.a.., W tej sytuacji Sąd uznał, że zachodzi przesłanka do zawieszenia postępowania określona...
w art. 125 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i orzekł jak w sentencji postanowienia. Zawieszenie jest zasadne do czasu zakończenia...

I OZ 858/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

Sąd do zawieszenia postępowania, Zażalenie na powyższe postanowienie złożył Z. D., wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia., Skarżący podniósł, iż na podstawie art...
zaskarżone postanowienie. Postanowieniem z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt II SAB/Lu 37/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi...

I OZ 859/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

, co obligowało Sąd do zawieszenia postępowania, Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła Z. D., wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia., Skarżący podniósł...
zaskarżone postanowienie. Postanowieniem z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt II SAB/Lu 74/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi...

III SO/Gl 4/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-08-17

nie została przekazana do Sądu. W związku z powyższym wniósł jak na wstępie., Pismem z 19 marca 2020 r. strona wnioskująca wniosła o zawieszenie postępowania. Z uwagi...
w Gliwicach odmówił zawieszenia postępowania z uwagi na stwierdzenie prawomocności postanowienia o odrzuceniu skargi w sprawie SAB/Gl 252/19., W odpowiedzi na wniosek organ...

II SAB/Kr 140/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-10-19

odrzucenie skargi lub wniosku (art. 58 § 1 pkt 5, także w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a.), zawieszenie postępowania (art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a.), nieważność postępowania (art. 183 §...
. zwrócić K. C. wniesiony przez niego wpis od skargi w kwocie 100 (sto) zł. Stosownie do przepisu art. 58 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

IV SAB/Gl 63/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-29

informacji nie jest możliwa do udostępnienia, bowiem została zniszczona po upływie 5-ciu lat od daty ich wytworzenia, co więcej zostało zawieszone postępowanie karne...
; 2) zasądza od Dyrektora Zespołu Szkół nr [...] w M. na rzecz skarżącego kwotę [...] zł ([...]) tytułem zwrotu kosztów postępowania; 3) stwierdza, że bezczynność nie miała...

I OSK 1352/14 - Wyrok NSA z 2015-02-27

załatwienia wniosku aplikanta o zawieszenie go w jego prawach i obowiązkach., W sytuacji złożenia przez podmiot podania mającego na celu zainicjowanie postępowania...
Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w przedmiocie zawieszenia aplikanta w jego prawach i obowiązkach 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości; 2. zobowiązuje Dyrektora Krajowej...
1   Następne >   3