Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow X

II SA/Ol 792/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-07

bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. zasądza od organu na rzecz skarżącej kwotę 697zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego...
po ogłoszeniu wyników naboru, a także poprzez obrazę zasady otwartości naboru poprzez zaniechanie zawieszenia ogłoszenia o naborze na tablicy informacyjnej PCPR w S...

I OSK 2842/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

sto trzydzieści siedem) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z 10 lipca 2019 roku sygn. akt II SA/Sz...
498/19, na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018, poz. 1302 ze zm.) dalej zwanej 'p.p.s.a....

IV SA/Po 696/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-12-20

funkcji rodziny zastępczej oraz o zasądzenie od organu na rzecz skarżących kosztów postępowania według norm przepisanych. W skardze zarzucono naruszenie:, 1. art. 7, w zw...
. z art. 8 w zw. z art. 77 § 1 w zw. z art. 80 oraz art. 11 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm...