Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

IV SA/Wr 229/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-25

w rubrum postanowienia decyzję., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we W. wniósł o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie w oparciu...
o przepis art. 125 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W tym zakresie wskazał, że decyzja o przedłużeniu zawieszenia funkcjonariuszowi służby...

IV SA/Gl 796/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-12

lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis ten przewiduje więc możliwość fakultatywnego zawieszenia postępowania przez Sąd, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego...
. Niewątpliwie tamta sprawa winna być rozstrzygnięta w pierwszej kolejności., Tym samym zachodzi podstawa do zawieszenia postępowania przewidziana w art. 125 § 1 pkt 1 Prawa...

I OSK 1195/10 - Postanowienie NSA z 2011-12-19

przyczyna zawieszenia postępowania., Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...
ze służby postanawia: podjąć zawieszone postępowanie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 25 stycznia 2011 r., sygn. akt I OSK 1195/10, powołując się na art. 125...

II SA/Rz 326/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-28

Administracyjnego w Rzeszowie na wyżej opisaną decyzję M. M. wniósł o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w tej sprawie. Podał, że przyczyną takiego żądania...
z powodu wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby - p o s t a n a w i a - zawiesić postępowanie sądowe. II SA/Rz 326/10, U Z A S A D N I E N I E, Zaskarżoną...

III SA/Po 823/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-11-25

Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych postanawia: zawiesić postępowanie. K. C...
. Wosia, Warszawa 2005, s. 400)., W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że celowość zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 125 §...

I OZ 750/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

przedmiotowej skargi całego składu orzekającego z uwagi na brak rozpatrzenia powtórnego wniosku o zawieszenie postępowania, do czasu rozpatrzenia przez Naczelny Sąd...
, iż przedmiotowy wniosek o zawieszenie postępowania został najpierw złożony pisemnie na rozprawie, który został po naradzie oddalony z uwagi na brak przesłanki z art. 125 § 1 pkt...

I OZ 763/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

orzeczenie kończy postępowanie w sprawie. W niniejszym natomiast przypadku, ani orzeczenie o zawieszeniu postępowania, ani też o jego podjęciu nie kończą postępowania w sprawie...
w przedmiocie zawieszenia i odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Powołany przepis oraz inne przepisy ustawy nie przewidują natomiast zażalenia na postanowienie o odmowie...

III SA/Kr 964/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-10-28

. U. Nr 153. póz. 1270) mając na uwadze przepis art. 127 § 3 tej ustawy, w myśl którego podczas zawieszenia postępowania sąd nie podejmuje żadnych czynności z wyjątkiem...
sądowe w sprawie IISA/Kr 171/00 zawieszona postępowaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie, z dnia 30 maja 2000 2. umorzyć...

IV SA/Po 793/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-30

Służby Więziennej w P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego oddala skargę...
, dziale spadku. Organ wypowiedział się także w kwestii instytucji zasiedzenia w prawie cywilnym, a podsumowując stwierdził, że zawieszenie postępowania na podstawie art. 97...

I OZ 23/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-20

przedmiocie zwolnienia ze służby., Na rozprawie w dniu 18 listopada 2010 r. Sąd postanowił nie uwzględnić wniosku skarżącego o zawieszenie postępowania sądowego w niniejszej...
o zawieszenie postępowania. Niezadowolenie strony ze sposobu prowadzenia postępowania sądowego, w tym sposobu załatwienia wniosku o zawieszenie postępowania sądowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   18