Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

I OSK 751/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-04

Ogólnoadministracyjnej wniosku W. S. o zawieszenie postępowania ze skargi kasacyjnej W. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2006 r., sygn...
przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania., W związku z tym, postanowieniem z dnia 4 czerwca 2008 r. Naczelny...

I OSK 38/07 - Wyrok NSA z 2007-05-10

i zwrócił się do J. P. z zapytaniem, czy popiera skargę złożoną przez zmarłego, pod rygorem zawieszenia postępowania. W piśmie z dnia 4 maja 2004 r. J. P. oświadczyła...
, zawieszenie postępowania przez Sąd nie jest obligatoryjne., Skarżąca podkreśliła, że konsekwencje złożenia oświadczenia o podtrzymaniu skargi H. P., nie były jej wiadome...

I SA/Wa 857/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-15

oraz zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić skargę. W dniu 25 kwietnia 2005 r. S.Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na czynności...
w W. oraz zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Wezwaniem z dnia 15 czerwca 2005 r. Sąd zobowiązał skarżącego do sprecyzowania przedmiotu skargi poprzez wskazanie jakiego rodzaju...

I OSK 1583/14 - Wyrok NSA z 2015-02-13

wniosków A. P. o zawieszenie postępowania. Mając na uwadze wynikającą z zasad ogólnych k.p.a. m.in. zasadę zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania...
przeciwnie, pragnie opóźnić to postępowanie lub zobowiązać organy WAM do jego zawieszenia., W piśmie procesowym z dnia 26 listopada 2013 r. pełnomocnik skarżącego...

I OSK 751/08 - Wyrok NSA z 2009-02-02

przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 12 czerwca 2007 r. skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania sądowego z uwagi na to, że w sprawie przedmiotowego zadłużenia toczy...
się przed organami administracyjnymi postępowanie o jego umorzenie., Naczelny Sąd Administracyjny uwzględniając wniosek zawiesił postępowanie sądowe., W dniu [...] stycznia...

II SA/Gd 962/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-05-19

Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 17 marca 2004 r. zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi skarżącej na postanowienie z dnia 11 czerwca 2003 r. stwierdzając...
zawieszone postępowanie., Rozpoznając skargę po podjęciu postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że jest ona niedopuszczalna., Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy Prawo...

III SA/Gd 202/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-09-06

zarzuty zgłoszone w odwołaniu., Postanowieniem z dnia 4 grudnia 1997r. NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku zawiesił postępowanie w sprawie na wniosek skarżącego, który podał...
Mieszkaniowej Oddział Terenowy w G. na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 1980r. Nr 9 poz. 26...

III SA/Gd 234/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-05-19

czy popiera skargę złożoną przez zmarłego męża pod rygorem zawieszenia postępowania. W piśmie z dnia 4 maja 2004 r., J. P. oświadczyła, iż w całości popiera złożoną przez męża...
niejawnym skargi J. P. w miejsce zmarłego H. P. o wznowienie postępowania w sprawie ze skargi H. P. na decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy...

II SA/Kr 1261/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-03-16

egzekucją. Jeżeli organ stwierdzi istnienie uzasadnionych zarzutów, to wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania, umorzeniu postępowania albo zastosowaniu innego mniej...
Mieszkaniowej w K. z dnia 11 kwietnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je postanowienie...

I OSK 2061/13 - Wyrok NSA z 2013-12-17

zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu., Wobec powyższych ustaleń, okres bezczynności organu...
) oraz w pkt 3 umorzył postępowanie w pozostałym zakresie., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Wnioskiem z dnia 13 czerwca 2011 r. P. B...
1   Następne >   2