Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

II SA/Gd 199/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-05-06

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania macierzyńskiego zasiłku okresowego postanawia: odrzucić skargę. W dniu 5 lutego 2004r. A. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie., Od przedmiotowego postanowienia skarżącemu przysługiwało zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego...

II SAB/Łd 206/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-12-21

w pieczy zastępczej. W przypadku wniosków o rozłożenie na raty należności alimentacyjnych, bądź równie często składanych wniosków o zawieszenie postępowania...
do załatwienia jej wniosku z 13 lipca 2022 r., a ponadto o zasądzenie od organu na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych., W uzasadnieniu skargi A.U....

III SAB/Kr 9/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-19

dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym...
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - powoływanej dalej jako: P.p.s.a.) kontrola działalności administracji...

IV SAB/Gl 28/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-17

dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5...
.) Sędzia WSA Bożena Miliczek - Ciszewska po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 17 maja 2016 r. sprawy ze skargi K. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania...

IV SAB/Gl 25/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-26

zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). Dodać także należy, że o każdym przypadku...
Bożena Miliczek - Ciszewska po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 26 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi K.M. na przewlekłość postępowania administracyjnego...

II SA/Bd 239/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-04-07

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 - zwanej dalej p.p.s.a.), skargę do Sądu można wnieść...
po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw...

II SAB/Ke 82/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-08-19

r. sprawy ze skargi K. F. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie świadczenia...
prowadzenie postępowania przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego. Skarżący wskazał, że w aktach administracyjnych sprawy...