Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Sz 775/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-02

Skarbowej zawarł wniosek o zawieszenie postępowania sądowego do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytanie prejudycjalne...
., W piśmie procesowym z dnia 25 września 2017 r. strona skarżąca przychyliła się do wniosku organu i również wniosła o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie do czasu...

I SA/Sz 213/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-29

., W odpowiedzi na skargę, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zawarł wniosek o zawieszenie postępowania sądowego do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał...
zawieszenia postępowania sądowego, uwzględniając względy celowościowe. Zagadnienie wstępne musi mieć bowiem wpływ na wynik danego postępowania., Zarówno w orzecznictwie...

I SA/Ke 490/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-17

ze zbytym budynkiem mieszkalnym., Na rozprawie w dniu 17 listopada 2011r. skarżący wniósł o zawieszenie postępowania, w związku ze skierowanym pytaniem w sprawie II FSK...
, z tym że decyzja w tej kwestii pozostawiona jest uznaniu sądu., Zaistniała sytuacja w niniejszej sprawie wyczerpuje przesłankę zawieszenia postępowania przed wojewódzkim sądem...

I SA/Sz 923/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-30

(klucza podziału, współczynnika proporcji, etc.) - jest nieprawidłowe., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zawarł wniosek o zawieszenie postępowania...
Europejskiej., Wskazany przepis określa przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania sądowego, uwzględniając względy celowościowe. Zagadnienie wstępne musi mieć...

I FZ 126/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-21

. akt I SA/Bk 737/19 w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi B. sp. z o.o. z siedzibą w B. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej...
wniosek o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) pytania prejudycjalnego zadanego przez Wojewódzki...

I SA/Sz 161/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-04-12

, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zawarł wniosek o zawieszenie postępowania sądowego do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii...
, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej., Wskazany przepis określa przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania sądowego...

II FSK 1518/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-26

o zawieszenie postępowania kasacyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej A.L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2020 r. sygn. akt...
w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia oddalić wniosek o zawieszenie postępowania...

I FZ 62/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-29

. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 11 października 2017 r., sygn. akt I SA/Op 350/17 o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawie skargi...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.; dalej: P.p.s.a.), 2.2. Uzasadniając zawieszenie postępowania Sąd ten stwierdził...

I SA/Sz 716/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-05

tego wynika możliwość zawieszenia przez sąd postępowania z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania, którego wynik może mieć wpływ na rozstrzygnięcie...
sprawy. Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w oparciu o ww. przepis następuje z urzędu, co oznacza, że jego celowość została pozostawiona ocenie sądu (por...

I FSK 858/20 - Postanowienie NSA z 2023-05-31

zadane pytanie prejudycjalne., 3. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje., 3.1. Stwierdzić należało, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania w sprawie...
ze skargi kasacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. TSUE udzielił bowiem odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, które legło u podstaw zawieszenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   50