Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X
  • Symbol

III SA/Łd 783/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-03

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę; 2...
[...] Nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego, utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie., Z akt sprawy wynika, że Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego Ł. - B. prowadzi...

III SA/Łd 323/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-04

ze skargi M. M. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
[...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. oraz art. 56 § 1 i 4 ustawy z dnia...

I SA/Bd 29/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-28

Dyrektora Izby Skarbowej w B. (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.) z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego...
wierzyciela postępowaniem egzekucyjnym. Jednocześnie do czasu wyjaśnienia sprawy przez Prokuraturę wniósł o dalsze zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego...

III SA/Łd 820/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-03

ze skargi A spółki z o.o. w Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł.-B. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...

II SA/Wr 530/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-04

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 30 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku...
. - zwanej dalej u.p.e.a), utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego...

III SA/Łd 494/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-11-24

roku sprawy ze skargi A.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
zażalenia A. S., utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego [...] z dnia [...] o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego., W uzasadnieniu...

I SA/Ke 230/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-10-06

Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę; 2. przyznaje od Skarbu Państwa...
z dnia 20 stycznia 2022 r. zwrócił się o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, argumentując, że w dniu 19 stycznia 2022 r. złożył do Urzędu Miasta i Gminy S. wniosek...

I SA/Kr 761/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-21

Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego skargę oddala Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w K...
do zawieszenia ww. prowadzonego postępowania egzekucyjnego '., Organ egzekucyjny, wbrew stanowisku wierzyciela, postanowieniem z dnia [...].04.2020r. nr [...] zawiesił...

II FSK 1174/17 - Wyrok NSA z 2019-03-28

z dnia 18 sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od P. sp.j. w K. na rzecz Dyrektora...
z dnia 18 sierpnia 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Sąd pierwszej instancji wskazał, że spór w niniejszej sprawie dotyczy istnienia...

I SA/Sz 1298/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-20

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 15 października 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Z. U. S. w S. decyzją z dnia [...] r...
nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, zatem postępowanie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego jest bezprzedmiotowe. Na skutek złożonego zażalenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100