Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I GZ 473/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

913/13 w zakresie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron w sprawie ze skargi C. S.A. z siedzibą w miejscowości [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia...
prawa unijnego będących podstawą decyzji w rozpoznawanej sprawie. Zdaniem Sądu, zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron jest w niniejszej sprawie dopuszczalne...

I GZ 472/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

864/13 w zakresie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron w sprawie ze skargi C. S.A. z siedzibą w miejscowości [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia...
spółka zawarła w skardze wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 126 p.p.s.a., ewentualnie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a....

I GZ 474/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

865/13 w zakresie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron w sprawie ze skargi C. S.A. z siedzibą w miejscowości [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia...
spółka zawarła w skardze wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 126 p.p.s.a., ewentualnie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a....

I GZ 509/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-26

zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi C. 'W.' S.A. w T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego...
przepisów prawa unijnego, będących podstawą decyzji w rozpoznawanej sprawie. Zdaniem Sądu, zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron jest w niniejszej sprawie...

I GZ 479/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 126 p.p.s.a., ewentualnie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. z uwagi na pytanie...
, a dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego, będących podstawą decyzji w rozpoznawanej sprawie. Zdaniem Sądu, zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron...

I GZ 496/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 126 p.p.s.a., ewentualnie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. z uwagi na pytanie prejudycjalne...
wykładni przepisów prawa unijnego, będących podstawą decyzji w rozpoznawanej sprawie. Zdaniem Sądu, zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron jest w niniejszej...

I GZ 480/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 126 p.p.s.a., ewentualnie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. z uwagi na pytanie prejudycjalne...
wykładni przepisów prawa unijnego, będących podstawą decyzji w rozpoznawanej sprawie. Zdaniem Sądu, zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron jest w niniejszej...

I GSK 1024/16 - Wyrok NSA z 2019-02-07

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 20...
umorzenia postępowania w sprawie odmowy zawieszenia postępowania., Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej...

III SA/Kr 654/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-06

., Na rozprawie w dniu 7 października 2015 r. pełnomocnik organu złożył wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na fakt, że ma być wydana uchwała...
przez Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiotowej sprawie., Odpowiadając na wezwanie Sądu o ustosunkowanie się do wniosku organu o zawieszenie postępowania...

VIII SA/Wa 249/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-13

. (dalej: 'organ I instancji' lub 'Naczelnik UC') z [...] listopada 2014 r. Przedmiotem tych postanowień było umorzenie jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie zawieszenia...
wywozu towarów (wyrobów tytoniowych). Pismem z [...] marca 2014 r. skarżąca wystąpiła do Naczelnika UC z wnioskiem o zawieszenie postępowania celnego do czasu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100