Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

II SA/Ol 523/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-06-09

niejawnym wniosku A. Z. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. Z. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia...
'[...]', Nr '[...]' w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Wnioskiem z dnia...

II SA/Ol 646/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-25

postanowienia Postanowieniem z dnia 25 listopada 2009 r. (sygn. akt II SA/Ol 862/09) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł o zawieszeniu postępowania sądowego...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Uznano bowiem, iż z uwagi na ekonomikę procesową zasadne jest zawieszenie obecnie toczącego się postępowania sądowego do czasu...

II SAB/Ol 51/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-05

powtórnego wniosku o zawieszenie postępowania. W złożonych na skutek tego wniosku wyjaśnieniach, sędziowie orzekający w sprawie (to jest sędzia WSA B. J., sędzia WSA T. L...
. oraz sędzia WSA Z. Ś.) podali, że na rozprawie skarżący złożył pisemny wniosek o zawieszenie postępowania z urzędu do czasu rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny...

I OSK 99/11 - Postanowienie NSA z 2013-06-11

zostały przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie przekazane do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i zarejestrowane pod sygnaturą III APa 14/12., Po zawieszeniu postępowania ustalono...
służby w innej jednostce organizacyjnej postanawia: podjąć zawieszone postępowanie. Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2011 r., sygn. akt I OSK 99/11, Naczelny Sąd...

II SA/Sz 976/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-04-22

, żądając jednocześnie czynnego udziału w toczącym się postępowaniu od przebywającej w tym czasie na zwolnieniu obwinionej., W powyższej sytuacji - nie zawieszenie...
do niej, z których dotkliwą i jednocześnie najbardziej krzywdzącą stanowi przedmiotowe orzeczenie. Nie zawieszenie postępowania na czas trwania choroby udokumentowanej stosowną dokumentacją...

I OSK 233/10 - Wyrok NSA z 2010-07-22

postępowania od skarżącej według norm przepisanych. W uzasadnieniu stwierdził, iż zawieszenie postępowania przez sąd zgodnie z przepisem art. 125 § 1 pkt 1 i § 2...
, sądowoadministracyjnego, sądowego lub postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym'. Art.125 § 1 pkt.1 P.p.s.a. reguluje jedną z podstaw fakultatywnego zawieszenia...

II SA/Ol 711/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-01

administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis ten reguluje podstawę fakultatywnego zawieszenia postępowania, o czym...
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie nagrody rocznej postanawia na podstawie artykułu 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zawiesić postępowanie...

II SA/Ol 862/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-25

o zawieszenie postępowania sądowego w trybie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jako powód wniosku...
za potrzebą zawieszenia postępowania z punktu widzenia wystąpienia w przyszłości przesłanek do wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego skarżonym aktem...

II SAB/Ol 51/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-09

. o zawieszenie postępowania sądowego w niniejszej sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do czasu rozstrzygnięcia...
złożonego wniosku skarżący ponowił jego złożenie, a wobec braku rozpoznania tego drugiego wniosku o zawieszenie postępowania zgłosił do protokołu wniosek o wyłączenie...

II SA/Ol 646/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-03

ze służby., Na rozprawie w dniu 18 listopada 2010 r. Sąd postanowił nie uwzględnić wniosku skarżącego o zawieszenie postępowania sądowego w niniejszej sprawie z uwagi...
WSA Adama Matuszaka i sędziego WSA Tadeusza Lipińskiego wskazał na odmowę uwzględnienia wniosku o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego i małą obiektywność...
1   Następne >   +2   6