Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

II SAB/Lu 629/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-10-23

r., poz. 270 ze zm., zwanej dalej: 'p.p.s.a.') sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowił na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z treścią art. 131 p.p.s.a. zawiesić postępowanie. ...

II SAB/Lu 629/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-26

sprawie, bowiem od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania z powodu braku informacji gdzie i pod jakim adresem obecnie przebywa lub może przebywać skarżący...
postępowanie. Postanowieniem z dnia 23 października 2013r., sygn. akt II SAB/Lu 629/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zawiesił - na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ustawy...

II SA 4170/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-07-27

zaskarżonej decyzji, bądź o zawieszenie postępowania w związku z pytaniem prawnym skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność przepisów - stanowiących podstawę...
wydania zaskarżonej decyzji - z ustawą o Służbie Więziennej i Konstytucją RP., Postanowieniem z dnia 30 maja 2000r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie...

III SAB/Łd 26/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-17

czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 K.p.a.). O każdym przypadku...
finansowych przeznaczonych na ten cel nie może być natomiast przyczyną bezzasadnego wydłużania postępowania., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Aresztu Śledczego w Ł...

II SAB/Ol 41/22 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2022-02-23

interwencji i zajęcia stanowiska w sprawie, analizy sprawy, konsekwencji prawno-karnych, wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, zawieszenia lub wydalenia ze służby...
pkt 3 k.k.w.), jest najbardziej podstawowym trybem kontroli, polegającym na bezpośrednim zwracaniu się do organów postępowania wykonawczego. Tak więc przedmiotowa sprawa...

II SAB/Ol 24/22 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2022-02-11

. 231 kk'. Wskazał, że oczekuje interwencji i zajęcia stanowiska w sprawie, analizy sprawy, konsekwencji prawno-karnych, wszczęcia postępowania dyscyplinarnego...
, zawieszenia lub wydalenia ze służby. Podał, że zauważył absurdalne zachowanie funkcjonariuszy jednostki, dlatego zwrócił się o wyjaśnienie, czy nie doszło do naruszenia przepisów...

II SAB/Ol 78/22 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2022-03-25

postępowania dyscyplinarnego, zawieszenia lub wydalenia ze służby., W odpowiedzi na skargę Dyrektor AŚ wniósł o oddalenie skargi w całości, bądź pozostawienie...
zwracaniu się do organów postępowania wykonawczego. Tak więc przedmiotowa sprawa powinna zostać rozpatrzona na podstawie przepisów zawartych w k.k.w. oraz rozporządzeniu z 2003 r...

II SAB/Gd 134/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-27

stanowiska w sprawie, wyciągnięcia konsekwencji prawno-karnych, wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, zawieszenia w obowiązkach i wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia...
zgromadzonymi na rachunku depozytowym) oraz zezwolenie skarżącemu na ponowne złożenie do akt tutejszego postępowania treści skargi z dnia 4 marca 2021 r., wyznaczenie rozprawy wraz...

II SA/Ol 637/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-30

na uwadze konieczność wykazania jaki wpływ ma zawieszenie funkcjonariusza w czynnościach służbowych, na dobro postępowania dyscyplinarnego lub dobro służby. Przy czym...
może wynikać z niezrozumienia organu co do obowiązku zakończenia postępowania administracyjnego - w przedmiocie zawieszenia A. Z. w czynnościach służbowych - w formie...

II SAB/Ol 71/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-09

ustawy o Służbie Więziennej funkcjonariusza można zawiesić w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego, jeżeli jest to celowe...
z uwagi na dobro postępowania lub dobro służby. Na podstawie zaś art. 120 ust. 1 powołanej ustawy zawieszonemu w czynnościach służbowych funkcjonariuszowi zawiesza...
1   Następne >   +2   4