Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

I OZ 755/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-05

. 145 § 1 pkt 1 lit c p.p.s.a. naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 61 § 3 p.p.s.a., poprzez przyjęcie, iż wykonanie...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie...