Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II SA/Wa 1962/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-24

. na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wydać i doręczyć zainteresowanemu postanowienie dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie uprawnień do wyżej...
postępowania administracyjnego organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Nie ulega wątpliwości, że postanowienia wydawane w sprawie zawieszenia postępowania...

III SA/Gd 400/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-18

sierpnia 2012 r. Dowódca Jednostki Wojskowej Nr [...] wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
w/w postanowienia Dowódcy Marynarki Wojennej z dnia 17 sierpnia 2012 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:, Zawieszenie postępowania...

II SA/Wa 453/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-02

orzeczeń należą między innymi postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania. Na postanowienia te służy stronie zażalenie. Wynika to jednoznacznie zarówno z ogólnego...
przepisu art. 141 Kpa, jak również z art. 101 § 3 Kpa., Zgodnie z treścią art. 101 § 3 Kpa, na postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie...

III SA/Lu 297/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-16

. na posiedzeniu M.B. na decyzję Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej z dnia [...] kwietnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie : zawieszenie postępowania administracyjnego...
., Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania przed organem odwoławczym., Stosownie do art.13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Sz 888/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-24

Konstytucyjnym., W ocenie Sądu, taka sytuacja uzasadniająca fakultatywne zawieszenie z urzędu postępowania sądowego wystąpiła w niniejszej sprawie...
sprawy ze skargi R. P. na czynność materialno-techniczną Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie należności za podróże służbowe postanawia: zawiesić postępowanie sądowe...

II SA/Bd 1283/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-03-20

[...] Okręgu Wojskowego w [...] z dnia [...] września 2011r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia odrzucić skargę. Decyzją z [...] kwietnia 2011r...
decyzji administracyjnej, co uzasadnia zawieszenie postępowania., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego D. P. zarzucił powyższemu postanowieniu naruszenie art...

II SA/Wa 1060/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-07

wojskową., W świetle powyższego, w ocenie Sądu, uzasadnione jest zawieszenie niniejszego postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie ze skargi...
postanawia: - zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne - Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

III SA/Gd 426/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-08

z zawodowej służby wojskowej postanawia zawiesić postępowanie. Decyzją z dnia 11 lipca 2011 r. nr [...] Dowódca Jednostki Wojskowej [...] utrzymał w mocy decyzję Komendanta Portu...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy...

III SA/Gd 428/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-02

Nr [...] z dnia 11 lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym postanawia zawiesić postępowanie...
2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy...

II SA/Wa 1886/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-13

decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61; zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; odmowa sporządzenia...
dotyczącej Dowódcy Wojsk Lądowych postanawia: -odrzucić zażalenie- Stosownie do treści art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
1   Następne >   +2   +5   11