Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 79/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-26

dowodów oraz istnienie braków w dokumentacji orzeczniczej., Pismem z dnia [...] kwietnia 2009 r. B.K., na podstawie art. 98 § 1 kpa, wniósł o zawieszenie postępowania do czasu...
., na wniosek B.K. z dnia [...] lipca 2009 r., Centralna Wojskowa Komisja Lekarska przedłużyła zawieszenie ww. postępowania ponownie na okres trzech miesięcy lub do dnia ustania...

II SA/Wa 2184/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-29

postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi., Zgodnie z art. 101 § 3 kpa, na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy...
dotyczące zaskarżania postanowień wydanych w przedmiocie zawieszenia postępowania. Skutkiem wprowadzonych zmian jest wyeliminowanie możliwości zaskarżenia w trybie zażalenia...

II SA/Wa 1922/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-20

, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Postanowienie w przedmiocie zawieszenia, podjęcia i umorzenia postępowania może zapaść na posiedzeniu...
uzasadnione jest zawieszenie niniejszego postępowania do czasu wydania orzeczenia przez WSA w Warszawie w sprawie II SA/Wa 1412/14., Z tych względów, Wojewódzki Sąd...

II SA/Wa 1184/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-19

zdolności do zawodowej służby wojskowej postanawia zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu...

II SA/Wa 908/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-07

o sześciomiesięczne zawieszenie postępowania odwoławczego., W odpowiedzi na powyższe A. K.pisemnie wyjaśniła, iż nie poddano jej badaniom elektrofizjologicznym serca z powodu...
uzyskała półroczne zawieszenie w postępowaniu odwoławczym. Nie miało to jednak wpływu na ocenę aktualnego stanu zdrowia, natomiast pozbawiło orzekaną możliwości poznania...

II SA/Wa 907/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-07

zawieszenie postępowania odwoławczego., W odpowiedzi na powyższe A.U. pisemnie wyjaśniła, iż nie poddano jej badaniom elektrofizjologicznym serca z powodu braku wystarczających...
uzyskała półroczne zawieszenie w postępowaniu odwoławczym. Nie miało to jednak wpływu na ocenę aktualnego stanu zdrowia, natomiast pozbawiło orzekaną możliwości poznania...

II SA/Wa 1692/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-21

wydała w dniu [...] kwietnia 2014 r. nie tylko zaskarżone orzeczenie, ale również postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowanie w sprawie określenia kategorii zdolności...
, a w przedmiotowej sprawie RWKL w K. wyda orzeczenie po ustaniu przyczyny zawieszenia postępowania orzeczniczego., Pismem z dnia 01 sierpnia 2014 r. M. N. złożył do Wojewódzkiego Sądu...

I SA 649/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-23

w sprawie wznowienia powoduje konieczność zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kpa. Następstwem prawnym stwierdzenia nieważności decyzji jest bezprzedmiotowość...
. kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. I SA 649/03, Uzasadnienie, Decyzją nr [...] z dnia [...] grudnia 2002 r. [...] Komisja Lekarska [...] w G. odmówiła...

II SA/Wa 1913/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-24

jednak ustalenia zdolności do służby, a nie stopnia uszczerbku na zdrowiu, dlatego zarzut nie zawieszenia prowadzonego postępowania orzeczniczego uznała za bezpodstawny...
tego ustalenia lekarskiego i dokonywania samodzielnych ustaleń w tym zakresie., Odnosząc się do zarzutu nie zawieszenia postępowania przez komisje lekarskie, wskazania...

II SA/Wa 1590/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

na obserwacji i leczeniu od dnia [...] maja 2016 r. Jednocześnie, skarżący wniósł o zawieszenie postępowania odwoławczego do czasu zakończenia obecnej hospitalizacji...
z datą powstania inwalidztwa: marzec 2016 r. Tym samym, CWKL uznała, że bezzasadny jest wniosek skarżącego o zawieszenie postępowania odwoławczego., W piśmie z dnia 19...
1   Następne >   3