Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

I OSK 2028/12 - Wyrok NSA z 2012-12-06

już prawomocnie zakończona, ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, a ponadto organ stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie nie zachodziły przesłanki...
przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej winien podjąć postępowanie z urzędu lub na żądanie strony., Zgodnie zaś z przepisem art. 123 § 1...

I SA/Wa 1008/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-08

i Tytułów z dnia [...] marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów, po rozpatrzeniu...
., nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie uznania dyplomu - '[...]' za równorzędny ze stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk [...], nadawanym w Polsce...

II SA/Wa 100/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-19

nieważności w czasie toczącego się już postępowania w sprawie wznowienia, powoduje konieczność zawieszenia postępowania wznowieniowego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4...
nieważności decyzji z dnia [...] grudnia 2005 r. została prawomocnie zakończona., Z uwagi na ustąpienie przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania, postępowanie...

II SA/Wa 1226/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego - oddala skargę - Centralna Komisja do Spraw...
było podstaw do zawieszenia przedmiotowego postępowania. Podniósł również, że w obrocie prawnym pozostaje uchwała Rady Wydziału [...] z dnia [...] września 1999 r. i wobec...

II SA/Wa 220/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-18

- wniosek pełnomocnika Habilitanta z [...] października 2015 r. o zawieszenie postępowania habilitacyjnego został złożony w następujących okolicznościach: Habilitant...
, a sama Habilitant jednoznacznie sprecyzował we wniosku żądanie zawieszenia przedmiotowego postępowania, do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Senat Uczelni; podobnie...

II SA/Wa 1906/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-23

niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
zawieszenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego., Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu [...] lutego 2018 r. złożyła do akt sprawy...

II SA/Wa 106/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-01

zawieszenia postępowania postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. 2. zwrócić Radzie Wydziału [...] kwotę 100 zł (sto...
na na postanowienie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania., Pismem z dnia 8 maja 2014 r. organ...

II SA/Wa 49/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-15

. w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego. Skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania sądowego do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny sprawy o sygn. akt...
naukowego postanawia - zawiesić postępowanie - Przedmiotem skargi A. C. jest decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr [...] z dnia [...] września 2010 r...

II SA/Wa 1777/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-04

postępowania Rady Wydziału, że wniosek pełnomocnika kandydatki do Rady Wydziału o zawieszenie postępowania habilitacyjnego został złożony w następujących okolicznościach...
wnioskowała o niepodejmowanie jakichkolwiek czynności w postępowaniu habilitacyjnym, a przynajmniej zawieszenie ich do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Senat, tj. do dnia...

II SAB/Wa 551/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-27

, że Rada Wydziału [...] Uniwersytetu [...][...] października 2015 r., na podstawie art. 98 § 1 k.p.a., podjęła uchwałę o zawieszeniu postępowania habilitacyjnego. Powołując...
wskazała, że w aktach postępowania znajduje się wniosek pełnomocnika wnioskodawczyni z 6 października 2015 r. do Rady Wydziału o zawieszenie postępowania habilitacyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   21