Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

II SAB/Ol 83/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-08

o zawieszeniu postępowania. W uzasadnieniu Kolegium stwierdziło, że rozstrzygnięcie ostateczne w kwestii nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia '[...]' r. stanowi...
5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) okresów zawieszenia postępowania nie wlicza się do terminów określonych dla załatwienia sprawy. Także art. 103...

II SAB/Ol 109/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-19

na wezwanie do usunięcia stanu przewlekłości, organ poinformował radcę prawnego o wpływie zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania i przekazaniu akt sprawy...
postępowania przez Burmistrza O. Zarzucił oczywistą bezzasadność zawieszenia postępowania, wobec nie ustalenia czy rzeczywiście toczą się jakieś inne postępowania., Odrębnym...

II SAB/Ol 108/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-19

na postanowienie o zawieszeniu postępowania i przekazaniu akt sprawy Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w E., W dniu 23 marca 2017 r. skarżący osobiście wystąpił do Samorządowego...
Kolegium Odwoławczego w E. z zażaleniem na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza O. Zarzucił oczywistą bezzasadność zawieszenia postępowania, wobec...

IV SAB/Wr 35/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-18

niejawnym sprawy z wniosku Burmistrza Z. Śl. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi R. B. na bezczynność Burmistrza Z. Śl. w przedmiocie...
udostępnienia informacji publicznej postanawia odmówić zawieszenia postępowania. Pismem z dnia 14 listopada 2008 r. R. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu...

II OSK 1382/17 - Wyrok NSA z 2017-09-12

jest podstaw do uznania, że przepis art. 100 § 1 Kpa wymaga, aby w postanowieniu o zawieszeniu postępowania jednocześnie kierować wystąpienie, o którym mowa w tym przepisie...
o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia po A. K.., Dalej Sąd wyjaśnił, że wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania przerywa...

II SA/Bk 177/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-07-09

o wydzielenie działek postępowaniem bezprzedmiotowym., Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania wniósł Janusz B.; postanowieniem z dnia [...] października...
z 8.09.2008r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydzielenia działek z nieruchomości drogowej. W uzasadnieniu SKO stwierdziło, po ponownym przeanalizowaniu sprawy...

IV SAB/Wr 18/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-09

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na bezczynność Burmistrza Miasta K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odmówić zawieszenia postępowania...
24 kwietnia 2014 r. pełnomocnik Burmistrza wystąpił z wnioskiem o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie na podstawie art. 125 p.p.s.a., przyjmując, że rozpoznanie...

I SAB/Gl 2/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

o zawieszeniu postępowania podatkowego, organ wskazał, że: 'Ustalenie ww. kwestii ma zasadnicze znaczenie dla prowadzonego postępowania podatkowego. Wątpliwości organu podatkowego...
rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji. Jest to więc przesłanka do obligatoryjnego zawieszenia postępowania podatkowego (ad. 201 § 1 pkt 2 o.p.) (tak: Pietrasz Piotr. Ad. 199...

I SAB/Gl 4/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

[...]. Zawieszone postępowanie dotyczy m.in. nadpłaty za 2003 r., W uzasadnieniu postanowienia o zawieszeniu postępowania podatkowego, organ wskazał, że: 'Ustalenie ww...
do obligatoryjnego zawieszenia postępowania podatkowego (ad. 201 § 1 pkt 2 o.p.) (tak: Pietrasz Piotr. Ad. 199(a). W: Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany. System Informacji...

I SAB/Gl 1/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

o zawieszeniu postępowania podatkowego, organ wskazał, że: 'Ustalenie ww. kwestii ma zasadnicze znaczenie dla prowadzonego postępowania podatkowego. Wątpliwości organu...
rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji. Jest to więc przesłanka do obligatoryjnego zawieszenia postępowania podatkowego (ad. 201 § 1 pkt 2 o.p.) (tak: Pietrasz Piotr. Ad...
1   Następne >   +2   +5   +10   49