Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II SAB/Po 156/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-11-16

sprawy, II. stwierdza, że Burmistrz Miasta i Gminy K. nie dopuścił się bezczynności, III. stwierdza, że Burmistrz Miasta i Gminy K. w okresie zawieszenia postępowania...
w piśmie z 18 lipca 2022 r. zawarto żądanie o podjęcie zawieszonego postępowania. Wnioskodawca nie zgadza się z tym, że istniała podstawa do zawieszenia postępowania. Organ...

IV SAB/Po 84/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-19

. Burmistrz miał obowiązek podjęcia postępowania po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, tj. po oddaleniu wniosku Gminy Z. o ustanowienie kuratora spadku po zmarłym S...
, ponieważ zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego i tym samym ze względu na zawieszenie postępowania...

II SA/Kr 1629/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-16

stron. Wniosek o zawieszenie postępowania strony mogą złożyć w każdym czasie. Warunkiem uwzględnienia wniosku jest zgoda wszystkich stron postępowania na zawieszenie...
postępowania., W związku ze zgodnym wnioskiem pełnomocnika strony skarżącej oraz pełnomocnika Rady Miejskiej w W. o zawieszenie niniejszego postępowania, złożonym na rozprawie...

I OZ 708/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-30

o zawieszeniu postępowania w sprawie ze skargi [...] S.C. J.B. i E.W-B. na czynność Burmistrza Gminy [...] z dnia 14 września 2010 r. w przedmiocie ustawienia znaku...
zachodzi przesłanka z art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a., do zawieszenia postępowania z urzędu, bowiem rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku innego toczącego...

III SA/Lu 99/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-30

niejawnym sprawy ze skargi I. W. i A. W. na postanowienie Burmistrza Miasta z dnia [...] stycznia 2011 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zmiany...
Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na postanowienie Burmistrza Miasta z dnia [...] stycznia 2011 r., w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zmiany decyzji...

VII SAB/Wa 113/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-28

. - zawiesił na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. postępowanie w przedmiotowej sprawie. Również w postanowieniu o zawieszeniu postępowania nie wskazał, która to miałaby...
tym samym również się do obowiązku wynikającego z art. 97 § 2 k.p.a., zgodnie z którym gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, o których mowa w art. 97 § 1...

II OSK 1037/21 - Wyrok NSA z 2021-12-02

w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony...
albo przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie zatem z wolą ustawodawcy okres zawieszenia postępowania nie jest wliczany do terminów, których naruszenie skutkuje zaistnieniem stanu...

III SA/Łd 900/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-06

2015 roku oddalającego wniosek skarżących o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi J.P. i K.P. na Burmistrza Miasta O. w przedmiocie...
Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 maja 2013 roku, sygn. akt III SA/Łd 18/13., Pismem z dnia 31 marca 2015 r. (k. 175) skarżący wnieśli o zawieszenie postępowania...

IV SAB/Po 20/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-09

celu publicznego, jeżeli w okresie zawieszenia postępowania, trwającym maksymalnie 12 miesięcy od złożenia wniosku, nie uchwalono planu miejscowego lub jego zmiany., Strona...
, iż już w momencie zawieszenia postępowania organ pozostawał w zwłoce z uwagi na upływ maksymalnego terminu do załatwienia sprawy., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Gminy K...

II SA/Ol 107/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-03-21

, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym., Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w oparciu o powyższy przepis następuje z urzędu...
przyjmuje się, że zawieszenie postępowania sądowego powinno być uzasadnione względami celowościowymi, sprawiedliwości, jak również ekonomiki procesowej, a celowość zawieszenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   26