Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

III OSK 172/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-23

procesowym z 8 marca 2021 r. skarżący zwrócił się o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do czasu, w którym możliwe będzie rozpatrzenie...
art. 192 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej: 'p.p.s.a.'), o zawieszenie...

I OSK 1461/18 - Wyrok NSA z 2018-12-14

[...] października 2015 r. odmówił przyjęcia lokalu i wystąpił do organu, na podstawie art. 98 § 1 k.p.a., o zawieszenie postępowania w sprawie przydziału kwatery...
. Dyrektor [...] we W. decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...] odmówił zawieszenia postępowania i umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie wszczęte na wniosek K. P...