Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 1177/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-26

' lub 'Skarżąca'), reprezentowanej przez pełnomocnika, o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla Inwestycji., Decyzją z dnia [...] czerwca...
(dalej: 'K.p.a.'), odmówił zawieszenia postępowania., W pouczeniu Prezydent wskazał, że na postanowienie służy stronom zażalenie., Wnioskodawca, reprezentowany...

IV SA/Po 204/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-10

zawieszenia postępowania administracyjnego uznając, iż okoliczność rozpatrywania przez sąd administracyjny podobnej sprawy nie stanowi zagadnienia wstępnego., Na powyższe...
. 267 - dalej 'Kpa') znosi zaskarżanie postanowień, które nie wstrzymują biegu postępowania administracyjnego, a więc postanowienia o odmowie zawieszenia oraz o podjęciu...

II SA/Po 236/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-21

. W. na postanowienie Wojewody W. z dnia [...] stycznia 2008r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie...
. W. i G. W. od postanowienia Starosty N. z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...], którym odmówiono zawieszenia postępowania administracyjnego prowadzonego na ich wniosek...

IV SA/Po 630/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-08

2021 r. znak: [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego, stwierdziło niedopuszczalność zażalenia., Zaskarżone postanowienie SKO, jak wynika...
2021 r. K. S. i W. B. (dalej też jako 'Wnioskodawcy' lub 'Skarżący'), reprezentowani przez r.pr. M. K., wystąpili z wnioskiem o zawieszenie przedmiotowego postępowania...

IV SA/Po 474/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-06

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego oddala skargę w całości. IV SA/Po 474/20, Uzasadnienie, A. Ś. wniósł zażalenie na postanowienie...
Burmistrza Gminy M. G. z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] o ponownym zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji budowlanej...

II SA/Po 712/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-02-02

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego; oddala skargę /-/ D.Rzyminiak-Owczarczak...
postępowania odwoławczego., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ przytoczył przesłanki zawieszenia postępowania określone w art. 97 § 1 pkt 1 - 4 kpa, a następnie wskazał...

I SA/Po 596/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-02

Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] kwietnia 2021 roku nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. W dniu [...] czerwca 2021 r. firma...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z [...] lutego 2021 r. nr [...], odmawiające zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Powyższa skarga została wywiedziona na tle...

I SA/Po 595/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-02

Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] kwietnia 2021 roku nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. W dniu [...] czerwca 2021 r. firma...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z [...] lutego 2021 r. nr [...], odmawiające zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Powyższa skarga została wywiedziona na tle...

IV SA/Po 211/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-25

Budowlanego dla Miasta P. o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego., Powyższe postanowienie wydano w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Powiatowy Inspektor...
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta P. z wnioskiem o zawieszenie postępowania nr [...], z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury wydzielenia dwóch odrębnych...

I SA/Po 677/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-10

Skarbowej [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] postanowieniem...
z dnia [...] lutego 2021 r. odmówił A Sp. z o.o. z siedzibą [...] zawieszenia postępowania egzekucyjnego., W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że wobec Spółki prowadzone...
1   Następne >   +2   +5   +10   100