Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 237/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-30

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie zawieszenia wznowionego postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego...
. wyroku z dnia 18 lipca 2013 r., W uzasadnieniu postanowienia o zawieszeniu postępowania wznowieniowego organ wskazał, że przesłankę do zawieszenia z urzędu stanowiło...

II SA/Ol 397/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-06-18

2013 r. wystąpili do Wójta Gminy o zawieszenie postępowania wszczętego z wniosku M.P. do czasu podjęcia rokowań z inwestorem., Postanowieniem z dnia [...] Wójt Gminy...
odmówił zawieszenia postępowania dla inwestycji polegającej na ustawieniu na terenie planowanej hali magazynowo-produkcyjnej zlokalizowanej na wydzielonej części działki...

II SA/Ol 740/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-15

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]'. nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie budynku - zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
dni zajmie pisemne stanowisko w sprawie., W tym samym dniu strona złożyła również wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 98 § 1 K.p.a., do czasu...

II SAB/Ol 83/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-08

o zawieszeniu postępowania. W uzasadnieniu Kolegium stwierdziło, że rozstrzygnięcie ostateczne w kwestii nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia '[...]' r. stanowi...
5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) okresów zawieszenia postępowania nie wlicza się do terminów określonych dla załatwienia sprawy. Także art. 103...

I SA/Ol 145/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-04-28

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[..]', '[...]' w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego oddala skargę. A. Sp. z o.o. z siedzibą w B. - syndyk...
na postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej (dalej Dyrektor UKS) z '[...]' 2016 r. nr '[...]' o odmowie zawieszenia postępowania kontrolnego nr '[.1.]'., Zaskarżone...

II SA/Ol 490/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-07-16

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie samowolnie wybudowanego obiektu 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2...
., reprezentowanego przez radcę prawnego A. B. - odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego prowadzonego z urzędu w sprawie samowolnie wybudowanego drewnianego...

II SAB/Ol 109/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-19

na wezwanie do usunięcia stanu przewlekłości, organ poinformował radcę prawnego o wpływie zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania i przekazaniu akt sprawy...
postępowania przez Burmistrza O. Zarzucił oczywistą bezzasadność zawieszenia postępowania, wobec nie ustalenia czy rzeczywiście toczą się jakieś inne postępowania., Odrębnym...

II SAB/Ol 108/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-19

na postanowienie o zawieszeniu postępowania i przekazaniu akt sprawy Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w E., W dniu 23 marca 2017 r. skarżący osobiście wystąpił do Samorządowego...
Kolegium Odwoławczego w E. z zażaleniem na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza O. Zarzucił oczywistą bezzasadność zawieszenia postępowania, wobec...

II SA/Ol 1027/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-12-20

. W uzasadnieniu podał, że przyczyna zawieszenia odpadła, bowiem, Kolegium postanowieniem z dnia '[...]' uchyliło postanowienie o odmowie wznowienia postępowania w sprawie...
., wnosząc o jego uchylenie i podając, że przyczyną zawieszenia było rozstrzygnięcie innego zagadnienia prawnego, od którego zależy wynik tego postępowania. Rozstrzygnięcie...

II SA/Ol 942/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-06-02

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiektu oddala skargę. Postanowieniem z 21...
wykonania obowiązku rozbiórki i złożenia wniosku o umorzenie nałożonej grzywny. Spółka 16 lipca 2021 r. wniosła o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wskazując na trudną...
1   Następne >   +2   +5   +10   100