Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 497/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-28

Odwoławczego w K. z dnia 4 lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania, I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu...
zmianami) postanowieniem z dnia 4 grudnia 2009 r. Prezydent Miasta odmówił zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.:'budowa...

II SA/Kr 588/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-15

Odwoławczego z dnia 4 marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K...
. postanowieniem z [...].12.2012 r., na podstawie art. 98 § 1 kpa w zw. z art. 97 § 1 pkt.4 kpa po rozpoznaniu wniosku E.T. odmówił zawieszenia postępowania odwoławczego...

I SA/Kr 761/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-21

Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego skargę oddala Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w K...
do zawieszenia ww. prowadzonego postępowania egzekucyjnego '., Organ egzekucyjny, wbrew stanowisku wierzyciela, postanowieniem z dnia [...].04.2020r. nr [...] zawiesił...

II SA/Kr 386/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-28

. w sprawie zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji Postanowieniem z dnia 6...
. inwestorka złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie warunków zabudowy, ponieważ przed Sądem Rejonowym dla [...] w K. toczy...

II SA/Kr 942/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-24

kwietnia 2017 r. nr [...] działając na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 w związku z art. 123 K.p.a. po rozpatrzeniu wniosku [...] Sp.z.o.o. odmówił zawieszenia postępowania...
odmówił zawieszenia postępowania zważywszy, że jest prowadzone postępowanie w sprawie wygaszenia w/w decyzji i jako mające dalej idące skutki prawne powinno wyprzedzać...

I SA/Kr 264/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-25

., Odnosząc się natomiast do kwestii zawieszenia postępowania egzekucyjnego wynikającego z treści art. 35 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Naczelnik Urzędu...
w treści uzasadnienia postanowień o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego z dnia 19 listopada 2015 r., Pismem z dnia 2 listopada 2017 r. W. G. wniósł zażalenie...

I SA/Kr 1185/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-13

Skarbowej z dnia 18 sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2016r...
. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30 czerwca 2016r. nr [...], którym organ ten odmówił zawieszenia postępowania...

I SA/Kr 1712/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-22

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia 25 października 2021 r. , nr: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zawieszenia...
, gdy Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. uzna, iż nie zachodzą przesłanki wyłączenia ww. udziałów strona wniosła o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na ww. udziałach...

II SA/Kr 159/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-26

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 8 listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: odrzucić skargę...
administracyjnego, odmówił zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji p.n.: 'Budowa do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie...

II SA/Kr 1163/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-03

., nr [...] Prezydent Miasta K. odmówił zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 'Nadbudowa, przebudowa oraz rozbudowa...
zawieszenia postępowania uzależnioną od zagadnienia wstępnego. Podkreślono, że tocząca się przed powiatowym organem nadzoru budowlanego sprawa dot. samowoli budowlanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100