Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ke 230/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-10-06

Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę; 2. przyznaje od Skarbu Państwa...
z dnia 20 stycznia 2022 r. zwrócił się o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, argumentując, że w dniu 19 stycznia 2022 r. złożył do Urzędu Miasta i Gminy S. wniosek...

II SA/Ke 760/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-10-30

, że U. N. zwróciła się, o zawieszenie postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z ww. działki do chwili wydania prawomocnego wyroku przez Sąd Rejonowy...
I instancji odmówił zawieszenia postępowania. Rozpatrując zażalenie od tego postanowienia Wojewoda stwierdził, że zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła...

II SA/Ke 193/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-04-30

ze skarg [...] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego postanawia...
Miasta i Gminy w przedmiocie zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, na podstawie art. 138 § 1 pkt 2...

II SA/Ke 848/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-03-22

'...' z siedzibą w J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia...
postanowieniem Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Burmistrza Miasta w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania...

II SA/Ke 573/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-10-04

sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] w B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
, uchylające postanowienie organu I instancji o zawieszeniu postępowania administracyjnego. Organ odwoławczy orzekł o braku podstaw do zawieszenia postępowania, stwierdzając...

I SA/Ke 420/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-09-25

Kontroli Skarbowej w K. Nr [...][...] r., postępowanie w sprawie zawieszenia postępowania odwoławczego stało się bezprzedmiotowe. Z uwagi na zaistniałą przesłankę...
, w której postanowienie organu w przedmiocie zawieszenia postępowania zostało zaskarżone zażaleniem, dopuszczalne jest - przed rozstrzygnięciem tegoż zażalenia i de facto...

I SA/Ke 421/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-09-25

w sprawie zawieszenia postępowania odwoławczego stało się bezprzedmiotowe. Z uwagi na zaistniałą przesłankę bezprzedmiotowości postępowania zażaleniowego odstąpiono...
postępowania zostało zaskarżone zażaleniem, dopuszczalne jest - przed rozstrzygnięciem tegoż zażalenia i de facto rozstrzygnięciem czy postanowienie o zawieszeniu jest zgodne...

II SAB/Ke 50/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-13

przez SKO w Kielcach postanowieniem z dnia [...]. Kolegium wskazało na brak podstaw do zawieszenia postępowania i jego braki formalne. Mimo tego Wójt Gminy, wyłącznie...
w zakresie zawieszenia postępowania, a także dokonało oceny porównawczej wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego z treścią 'nowego' zapisu projektowanego planu zauważając...

II SA/Ke 968/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-11-25

sprawy ze skargi U.N. na postanowienie Starosty z dnia [...] znak [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę U. N...
. Skarżąca U.N.w dniu 23 kwietnia 2014 r. złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Spółki Gazownictwa w sprawie wydania decyzji...

I SA/Ke 524/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-01-19

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę; 2. przyznaje od Skarbu Państwa...
. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z [...]. nr [...]odmawiające L. P. zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego z wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100