Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Go 406/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-07-25

. nr [...] w przedmiocie Odmowa zawieszenia postępowania administracyjnego Stwierdzono nieważność postanowienia I i II instancji Pismem z dnia [...] marca 2006 r. (data stempla...
pocztowego) M.P. skierowała do Wojewody wniosek o zawieszenie prowadzonego przez Starostę postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Z.J., w sprawie pozwolenia...

II SA/Go 789/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-16

przez profesjonalnego pełnomocnika, zwrócił się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o zawieszenie postępowania, uzasadniając go zdezaktualizowaniem się celów gospodarczych...
, odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wobec A. G. opłaty adiacenckiej. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż zawieszenie postępowania...

II SA/Go 640/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-16

na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] z dnia [...]r. , nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego I. oddala skargę, II...
się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w sprawie zaległości z tytułu składek. Wnioskodawca wskazał...

I SA/Go 403/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-17

Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę w całości. Skarżący K.B. - dalej zwany Skarżącym, Stroną...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] lipca 2020 r. wydane w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie dwóch...

I SA/Go 455/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-18

na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Skarżący Z.S. - dalej...
zwany Strona, Skarżący- złożył skargę na postanowienie Dyrektora Administracji Skarbowej z dnia [...] września 2017 r. wydane w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...

II SA/Go 724/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-31

. poz. 23 - określanej dalej jako k.p.a.) - odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie legalności budowy obiektów budowlanych na działce...
nr [...]., Zażalenie na powyższe postanowienie złożył N.H., który jako właściciel działki nr [...] i inwestor obiektów znajdujących się na tej działce domagał się zawieszenia postępowania...

II SA/Go 1075/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla...
roku w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla dz. nr [...] - do dnia [...] marca 2018...

I SA/Go 706/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-16

na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę w całości. A. i S...
jako: 'organ', 'organ pierwszej instancji') z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] odmawiające skarżącym zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Z akt sprawy wynika następujący stan...

II SA/Go 557/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-28

na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego oddala skargę. W dniu [...] marca 2013 r. funkcjonariusze...
2014r. pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego skierowanego przez Naczelny Sąd...

II SA/Go 859/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-19

. U z 2013 r. poz. 267 - określanej dalej jako k.p.a.) - odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego prowadzonego z wniosku A. i A.K. w sprawie ustalenia warunków...
nr [...] domagał się zawieszenia powyższego postępowania do czasu zakończenia postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym o ustanowienie drogi koniecznej dla jego działki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100