Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 361/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-18

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) umarza postępowanie zażaleniowe, 3) zasądza od Samorządowego...
określenia opłaty za gospodarowanie odpadami. W dniu 7 grudnia 2018 r. strona złożyła wniosek o zawieszenie postępowania wskazując, że istnieje potrzeba rozstrzygnięcia...

I SA/Gl 684/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-16

o jego uchylenie w całości. Wierzyciel podniósł, że w dniu [...] organ egzekucyjny wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, gdzie jako wierzyciela wskazał Urząd...
organu egzekucyjnego o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego zostało skierowane do osoby niebędącej stroną postępowania, w związku z czym powinna zostać stwierdzona...

II SA/Gl 500/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-23

Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie...
., W uzasadnieniu postanowienia PINB wyjaśnił, że K. R. pismem z dnia [...] r. zwrócił się z wnioskiem o zawieszenia postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie użytkowania ww...

IV SA/Gl 291/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-23

Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zasiłku celowego uchyla zaskarżone postanowienie...
. (dalej 'strona', 'skarżący') wniósł o zawieszenie postępowania 'zwyczajnego' toczącego się przed Kolegium do dnia prawomocnego zakończenia postępowania 'nadzwyczajnego', tj...

I SA/Gl 709/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-15

postępowanie egzekucyjne, lecz w treści tego postanowienia jako wierzyciela wskazał 'Gminę K.'. Prezydent Miasta zaznaczył, że na wydruku postanowienia o zawieszeniu...
w postanowieniu z [...] r., W ocenie wierzyciela wynika z tego, że postanowienie organu egzekucyjnego z [...] r. o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego zostało skierowane...

II SA/Gl 800/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-21

Wprowadzone w art. 101 par. 1 Kpa rozróżnienie między postanowieniem w sprawie zawieszenia i w sprawie podjęcia postępowania ma wpływ na rozumienie art. 101 par. 3 Kpa...
na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Regulacja ta oznacza, że nie jest dopuszczalne zażalenie...

I SA/Gl 143/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-25

po połowie nabyli: córka A. F. i syn M. J.. Wywiódł, że do postępowania w miejsce zmarłej wstępują jej spadkobiercy, a przyczyna zawieszenia postępowania ustała...
w przedmiocie zawieszenia tego postępowania stało się bezprzedmiotowe., W skardze na to postanowienie pełnomocnik zarzucił skarżonemu postanowieniu naruszenie przepisu art...

II SA/Gl 709/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-08

Wojewody Śląskiego z dnia 7 marca 2022 r. nr IFXIII.7821.29.2021 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji...
. [...] w C.' - drogi kategorii gminnej o długości 212 m, klasy L - droga lokalna;, - odmówił zawieszenia postępowania w sprawie., Przedmiotowe postanowienie zapadło...

II SA/Gl 1189/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-18

w W. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie legalności robót budowlanych...
wniosku, złożonego przez 'A' sp. z o. o.(zwaną dalej również Spółką), reprezentowaną przez pełnomocnika R. C., o zawieszenie postępowania 'do czasu przesądzenia...

I SA/Gl 534/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-07

z dnia 7 marca 2022 r. nr 2401-IEE.711.125.2022.3 UNP: 2401-22-051902 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym...
., nr [...], o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. Na podstawie tytułów wykonawczych z dnia 13 lipca 2012 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100