Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 1095/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-20

, że zgodnie z normą wyrażoną w art. 101 § 3 k.p.a. zażalenie służy stronie na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Treść...
zawieszenia oraz o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego (por. np. wyrok WSA w Olsztynie z 19 lutego 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 892/18, CBOSA)., W skardze...

I SA/Bd 29/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-28

Dyrektora Izby Skarbowej w B. (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.) z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego...
wierzyciela postępowaniem egzekucyjnym. Jednocześnie do czasu wyjaśnienia sprawy przez Prokuraturę wniósł o dalsze zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego...

II SA/Bd 825/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-03

[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru [...] w B. z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Decyzją...
w celu przymuszenia oraz jej zasadności, a także wniosła o wstrzymanie, zawieszenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na równolegle toczące się postępowania prokuratorsko...

II SA/Bd 1469/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-08

. na postanowienie Komendanta [...] Policji w B. z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę. 1...
. Postanowieniem z [...] r. Komendant Miejski Policji w B., po rozpatrzeniu wniosku M. E. (dalej jako: skarżąca), odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego...

I SA/Bd 100/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-17

w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] października 2009 r...
., nr [...], Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w [...] odmówił zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec majątku M. P. Organ wskazał, że w przedmiotowej sprawie...

II SA/Bd 557/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-10-14

służy stronie postępowania na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania - w związku z czym nie przysługuje ono...
w sprawie zawieszenia postępowania - a zatem też i na postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania., W odpowiedzi na skargę Kolegium wniosło...

II SA/Bd 887/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-11-25

rozstrzygnięcia wskazał, że zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy ocenowej organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu...
planowanej inwestycji, ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania. W postanowieniu zawarto pouczenie, iż nie przysługuje od niego zażalenie. Jednocześnie...

II SA/Bd 795/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-09-23

na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. z dnia ... 2015 r. nr ... w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
ustanowionego postanowieniem SR w M. z ... 2009r.), złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 oraz pkt 2 i 3 K.p.a....

I SA/Bd 98/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-17

w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Dnia [...] M. P. złożył do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego...
postępowania egzekucyjnego wniósł o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym...

II SA/Bd 1083/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-05

. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. oddala...
medycznej w ww. terminie należy wystąpić z wnioskiem o zawieszenie postępowania do czasu uzupełnienia żądanej dokumentacji. Dnia [...].05.2016 r. do organu wpłynął wniosek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100