Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bk 594/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-21

. W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę W toku...
dochodzonych od Skarżącego należności. Jednocześnie Skarżący wniósł o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu zakończenia postępowań podatkowych., Postanowieniem z dnia...

II SA/Bk 800/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-03-21

uzasadniającej zawieszenie postępowania. W pouczeniu ww. postanowienia wskazano, że stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B...
wskazał, że zgodnie z art. 101 § 3 k.p.a., zażalenie służy stronie postępowania na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego...

II SA/Bk 321/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-10-04

Skarga sądowoadministracyjna nie przysługuje od postanowień ostatecznych odmawiających zawieszenia postępowania administracyjnego, dokonanego na podstawie art. 62 ust. 1...
Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2016 r., Nr [...] w przedmiocie odstąpienia od zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy p o s t a n a w i a 1. odrzucić...

II SA/Bk 132/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-16

. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie...
[...] listopada 2020r. nr [...]o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie budynku gospodarczego o wym. 6,50 x 11,80 m na działce nr geod...

II SA/Bk 133/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-16

. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie...
2020r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie dwóch wiat konstrukcji stalowej o wym. 8,50 x 5,00 m i 5,70 x 5,00 m, usytuowanych...

II SA/Bk 124/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-11

Skoro od dnia 11 kwietnia 2011 r. od postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania nie przysługuje zażalenie, to skarga do sądu administracyjnego...
zawieszenia postępowania p o s t a n a w i a odrzucić skargę W postępowaniu o wymeldowanie z pobytu stałego uczestniczka postępowania C. Ż. wniosła o jego zawieszenie...

II SA/Bk 656/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-01-23

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie...
o numerze ewidencji gruntów [...] w obrębie geodezyjnym Cz. B.., W trakcie prowadzonego postępowania, H. Ż. złożyła do protokołu wniosek o jego zawieszenie, motywując...

II SA/Bk 593/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-08

Konstrukcja prawna zawieszenia postępowania, zastosowana w przepisie art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, daje organowi prowadzącemu...
podstawę prawną fakultatywnego zawieszenia postępowania z urzędu, nie stanowiąc żadnych dodatkowych wymagań co do przesłanek zawieszenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Bk 488/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-04

: u.p.z.p.'), na okres 12 miesięcy od daty złożenia wniosku, tj. do [...] kwietnia 2020 r., W związku z ustąpieniem przyczyny uzasadniającej zawieszenie postępowania...
, że w określonym ustawowo okresie zawieszenia postępowania Gmina W. nie miała możliwości uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W pouczeniu do ww...

II SA/Bk 643/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-01-21

Przesłanką zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy w oparciu o art. 62 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz...
J. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100