Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Łd 783/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-03

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę; 2...
[...] Nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego, utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie., Z akt sprawy wynika, że Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego Ł. - B. prowadzi...

III SA/Łd 323/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-04

ze skargi M. M. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
[...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. oraz art. 56 § 1 i 4 ustawy z dnia...

III SA/Łd 820/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-03

ze skargi A spółki z o.o. w Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł.-B. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...

III SA/Łd 494/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-11-24

roku sprawy ze skargi A.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
zażalenia A. S., utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego [...] z dnia [...] o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego., W uzasadnieniu...

III SA/Łd 1088/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-09

Zduńskowolskiego z 13 sierpnia 2021 r., znak: KT.5430.3.23-5.2021 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego zatrzymania prawa jazdy., W uzasadnieniu...
., Wnioskiem z dnia 10 sierpnia 2021 r. pełnomocnik A.K. wystąpił do Starosty Zduńskowolskiego o zawieszenie postępowania z uwagi na istnienie przeszkody do wykonania badania...

II SA/Łd 562/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-06

przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, pomimo wniosku skarżącego z dnia 1 lutego 2011 r. skierowanego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. o ponowne...
w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Wskazany przepis, w przytoczonym brzmieniu obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2011 r...

II SA/Łd 626/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-29

instancji podjął z urzędu niniejsze postępowanie, wskazując w jego uzasadnieniu na ustanie podstawy uzasadniającej jego zawieszenie., Na powyższe postanowienie wniósł zażalenie J...
. S. W zażaleniu tym zarzucił naruszenie art. 97 § 2 K.p.a., poprzez przyjęcie, że w niniejszej sprawie ustały przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, pomimo...

III SA/Łd 351/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-28

roku sprawy ze skargi M. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1/ uchyla...
objętych ww. tytułem wykonawczym., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wyjaśniono, że w toku postępowania egzekucyjnego zaistniały okoliczności, które warunkują czasowe zawieszenie...

II SA/Łd 420/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-08

roku przy udziale --- sprawy ze skargi D. P. - M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie...
zażalenia D. P. na postanowienie Burmistrza W. z dnia [...] r., Nr [...], znak: [...], w sprawie zawieszenia do dnia 11 października 2011 r. postępowania w przedmiocie...

III SA/Łd 890/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-30

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Postanowieniem z dnia...
. na postanowienie z dnia [...] Nr [...], którym Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł.-P. odmówił zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100