Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 12/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-05-16

się do potrącenia z wierzytelności egzekwowanej. Może także wnosić w trybie zabezpieczenia powództwa o zawieszenie postępowania. Powyższe postanowienia prawa bankowego...
lub w części egzekucji prowadzonej przez banki., Art. 53 ust. 3 stanowi natomiast, że w trybie zabezpieczenia powództwa sąd na wniosek powoda może zawiesić postępowanie...

K 24/95 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-01-28

Trybunał Konstytucyjny postanowił: umorzyć postępowanie. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności...
uczestników postępowania o znajdującym się w toku procesu legislacyjnego projekcie nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

K 11/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-11-09

po wszczęciu postępowania o stwierdzenie naruszenia zasady niezawisłości. Zawieszenie w czynnościach służbowych jest okresowym niedopuszczeniem sędziego do wykonywania zawodu...
przewinieniem. Sędzia ma prawo do odwołania się od decyzji o zawieszeniu do organu dyscyplinarnego wyższej instancji. W postępowaniu dyscyplinarnym nawet popełnienie...

P 1/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-11-08

1992 r. /Dz.U. nr 50 poz. 229/, ustanawiający okresowe zawieszenie przewidzianej w par. 2 art. 71 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych /t.j....
art. 77 cyt. wyżej Ustawy Konstytucyjnej; II. Umarza postępowanie w części dotyczącej zbadania konstytucyjności /art. 16 pkt 2/ ustawy z dnia 25 stycznia 1992 r...

K 14/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-11

RP; 9. Umorzyć postępowanie w części dotyczącej stwierdzenia niezgodności z konstytucją RP przepisów art. 16, art. 74 i art. 74[1] ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r...
obowiązujących, konstytucyjnych zasad tworzenia prawa;, c) w trakcie postępowania w niniejszej sprawie nie zostało udowodnione do końca - co Trybunał Konstytucyjny...

K 4/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-06-27

bowiem niebezpieczeństwo, że wobec braku odpowiedniej informacji sąd lub organ egzekucyjny podejmie czynności, np. w postępowaniu, które z mocy prawa uległo zawieszeniu. ...
, wśród których mogą być również osoby fizyczne. Ocena równości w prawie wszystkich uczestników bankowego postępowania ugodowego może być dokonana tylko w oparciu o przepis art. 1 przepisów...

K 15/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-03-18

. 2 ust. 1 powołanej Ustawy Konstytucyjnej., Przed przystąpieniem do analizy zarzutów rozpoznawanych w niniejszym postępowaniu Trybunał ustalił, iż kwestionowane przepisy...
wymaga określenia kręgu adresatów do których odnosi się norma postępowania i opisania elementów ich sytuacji faktycznej, które są prawnie relewantne. Takie określenie...

U 8/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-08

na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym postanawia: umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Nie ulega wątpliwości, że w pierwszej kolejności należało...
rozważyć wniosek formalny o umorzenie postępowania na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny nadmienia, że niezależnie od wniosku...

K 13/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-03-29

ustaw /Dz.U. nr 28 poz. 127/ jest - w zakresie dotyczącym zawieszenia w 1993 r. zasady waloryzowania podstawy obliczenia podatku - niezgodny z art. 1 Konstytucji...

U 15/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

kwestionowanego aktu normatywnego. Z tego względu wniosek Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności o umorzeniu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym - nie został uwzględniony...
., Ze względu na społeczną doniosłość oraz rozległość i wagę stwierdzonych w toku postępowania niezgodności par. 13, par. 14, par. 15 i par. 17 rozdziału 3 'Regulaminu...
1   Następne >   2